Редакція журналу «Охорона праці»

Оцінюємо умови праці: хімічні речовини

24.03.2020

Якщо на працівника одночасно діють дві близькі за будовою і характером впливу хімічні речовини, їхній шкідливий вплив значно більший, ніж той, який вони справляють діючи окремо.

ГОЛОВНИЙ ФАКТОР РИЗИКУ

«Робоче місце – небезпечне середовище», – такими словами розпочинається Глобальна стратегія ВООЗ «Медицина праці для всіх». Головним фактором ризику щодо розвитку як загальних, так і професійних захворювань є хімічний фактор виробничого середовища, що вимагає своєчасного регулярного моніторингу, визначення гранично допустимих концентрацій та об’єктивної й уніфікованої оцінки класу та ступеня шкідливості умов праці залежно від вмісту шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони.

Під хімічними факторами ризику розуміють ризики заподіяння шкоди здоров’ю під час використання шкідливих хімічних речовин, сполук та порошків.

Під час аналізу результатів досліджень умов праці за показниками рівнів шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони встановлено, що деякі організації неправильно визначають речовини односпрямованої дії, яким притаманний принцип сумації за умови комбінованої дії хімічних речовин у повітрі робочої зони. Це призводить до неоднозначностей, помилок, суб’єктивізму, а можливо – свідомого прийняття у корисливих цілях необґрунтованого рішення під час визначення класу і ступеня шкідливості умов праці залежно від вмісту в повітрі робочої зони хімічних речовин, зокрема аерозолів переважно фіброгенної дії.

РЕЧОВИНИ РІЗНОЇ ДІЇ

Відповідно до п. 3.2 розділу ІІІ НПАОП 0.00-8.11-12 врахування змін мікроклімату робочої зони має здійснюватись відповідно до розділу 2 ГОСТ ССБТ 12.1.005-88.

Згідно з цим документом за умови одночасної наявності у повітрі робочої зони декількох речовин різноспрямованої дії гранично допустимі концентрації (ГДК) залишаються такими, як і під час ізольованого впливу (п. 3.3), а за умови одночасної наявності в повітрі робочої зони декількох шкідливих речовин односпрямованої дії  (за висновком органів державного санітарного нагляду) сума відношень фактичних концентрацій кожного з них  (К1, К2, ..., Кn) у повітрі до їх ГДК (ГДК1 , ГДК2, ..., ГДКn)  не повинна перевищувати одиниці (п. 3.4).

До шкідливих речовин односпрямованої дії належать шкідливі речовини, які є близькими за хімічною будовою та характером впливу на організм людини.

ЕФЕКТ СУМАЦІЇ

Ефектом сумації, або адитивної дії, називають властивість двох або декількох шкідливих хімічних речовин діяти на організм людини односпрямовано. Тобто характеризуватися односпрямованим механізмом біологічної (зокрема токсичної) дії, обумовленої складом і структурую молекул речовин та здатністю пошкоджувати одні й ті самі органи й системи, справляючи однаковий чи подібний негативний вплив.

Сумарний ефект дії суміші хімічних речовин, що одночасно наявні в повітрі робочої зони, дорівнює сумі біологічних ефектів хімічних речовин, які входять до суміші. Тобто якщо на організм діють дві або більше речовин з односпрямованим механізмом дії, то ефект буде приблизно таким же, як якщо б діяла одна (кожна з них) речовина, але більшої концентрації. Отже, небезпека речовин з ефектом сумації полягає в тому, що шкідливий вплив на здоров’я людини від їх одночасної дії буде сильніший, ніж можна було б припускати, ураховуючи фактичні концентрації кожної з цих речовин.

Оксана Орєхова, канд. мед. наук, с. н. с., завідувач лабораторії промислового мікроклімату та фізіології теплообміну, Олександр Павленко, канд. мед. наук, завідувач лабораторії промислових аерозолів, Український науково-дослідний інститут промислової медицини

Повний текст статті читайте у журналі № 3/2020

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»