Редакція журналу «Охорона праці»

Положення про проведення конкурсу «Лідер року у сфері управління ризиками»

26.12.2020

ПОЛОЖЕННЯ про проведення конкурсу «Лідер року у сфері управління ризиками»

Конкурс «Лідер року у сфері управління ризиками» (далі – Конкурс) присвячений Всесвітньому Дню охорони праці, який відповідно до указу Президента України від 18 серпня 2006 р. № 685/2006 «Про День охорони праці» щорічно відзначають в Україні.

I. Загальні положення

1. Це положення визначає порядок організації й проведення щорічного Конкурсу, його цілі, завдання, основні критерії участі, відбору конкурсантів, їх оцінки й визначення лідера року у сфері управління ризиками за результатами рейтингу журналу «Охорона праці».

2. Конкурс проводять серед підприємств, незалежно від сфери діяльності й форми власності, кількості працівників і територіального розташування.

3. Конкурс передбачає вибір лідера у двох номінаціях:

 • краще підприємство з упровадження системи управління ризиками;
 • кращий керівник з упровадження системи управління ризиками на підприємстві.

4. Організатор конкурсу – ТОВ «Редакція журналу «Охорона праці».

II. Цілі й завдання конкурсу

1. Метою конкурсу є популяризація впровадження ризик-менеджменту в систему охорони праці й промислової безпеки на підприємствах України як головного складника управління, запобігання виробничому травматизму й професійній захворюваності, а також:

 •  заохочення підприємств, установ, організацій, які впровадили міжнародні стандарти з оцінки та управління ризиками в системі охорони праці й промислової безпеки;
 •  заохочення керівників підприємств, їхніх менеджерів з охорони праці, які спільними зусиллями всієї команди змогли побудувати ефективну систему управління ризиками;
 •  сприяння впровадженню на підприємствах сучасних методів управління охороною праці й, відповідно, зниженню рівня виробничого травматизму через превентивні заходи з використанням процедури оцінки ризиків («Risk Assessment»);
 •  поширення найуспішніших міжнародних і національних практик з упровадження на вироб­ництві систем управління ризиками.

2. Завданнями конкурсу є:

 •  моніторинг і відбір підприємств за результатами діяльності в році, що передує Конкурсу, для визначення їхнього рейтингу й виявлення кращого;
 •  оцінка командної роботи колективу підприємства з упровадження системи управління ризиками і їх мінімізації, забезпечення умов праці, за яких істотно знижується рівень травматизму;
 •  оцінка роботи керівника підприємства як лідера команди, його ролі в організації й побудові ефективної системи управління ризиками.

III. Вимоги до претендентів у номінації
«Краще підприємство з упровадження системи управління ризиками»

1. Критерії відбору учасників:

1.1. Упровадження на підприємстві ефективної системи ризик-менеджменту.

1.2. Пріоритетність превентивної політики підприємства у сфері охорони праці.

1.3. Стабільна тенденція до зниження рівня виробничого травматизму, насамперед робота без тяжких і смертельних випадків травмування працівників, інвалідності в результаті професійної захворюваності в розгляданому періоді.

1.4. Збереження рівня фінансування заходів з охорони праці протягом не менш ніж за два попередні роки.

1.5. Упровадження прогресивних технологій, досягнень науки й техніки, засобів індивідуального та колективного захисту, забезпечення механізації, автоматизації й роботизації процесів виробництва з важкими та шкідливими умовами праці для зменшення негативного впливу шкідливих факторів на працівників і запобігання професійним захворюванням.

1.6. Участь підприємства в щорічних міжнародних науково-практичних конференціях «Управління ризиками в системах менеджменту охорони праці й промислової безпеки», організованих редакцією журналу «Охорона праці», є додатковою перевагою.

2. Подання пакета документів, що підтверджують упровадження процедури оцінки ризиків:

 •  копія результатів минулого зовнішнього аудиту;
 •  довідка про впроваджені заходи (за результатами проведеного зовнішнього аудиту) із зазначенням суми витрачених коштів на охорону праці;
 •  довідка про кошти, виділені на охорону праці в грошовому обчисленні та у відсотковому співвідношенні до середньорічного фонду оплати праці;
 •  копія сертифіката про впровадження стандартів (за наявності).

3. Підприємство на свій розсуд може подати додаткову інформацію про діяльність, яка, на його думку, позитивно вплинула на підвищення рівня культури виробництва, безпеки й гігієни праці.

IV. Вимоги до претендентів у номінації
«Кращий керівник з упровадження системи управління ризиками»

1. До участі в цій номінації допускаються:

а) перші керівники підприємств;
б) керівники служб охорони праці.

2. Претендентом на лідерство в цій номінації може бути керівник підприємства, яке бере участь у номінації «Краще підприємство з упровадження системи управління ризиками».

3. Неодмінною умовою є:

а) безпосередня участь керівника в організації та впровадженні процедури оцінки ризиків;
б) наявність відповідних компетенцій лідера з упровадження на підприємстві процедури оцінки ризиків;
в) структуровані знання у сфері оцінки ризиків, підтверджені відповідними дипломами, сертифікатами;
г) участь у семінарах, конференціях із цієї теми;
д) вивчення та впровадження передового досвіду інших підприємств.

4. Переважне право серед претендентів на номінацію надають слухачам Академії управління ризиками в системах менеджменту журналу «Охорона праці».

5. На участь у конкурсі, крім передбачених у п. 2 розділу ІІІ, подають і такі документи:

а) копію результатів попереднього внутрішнього аудиту;
б) додаткову інформацію про свій внесок у підвищення рівня організації робочих місць, виробничої культури, медичного обслуговування персоналу й т. ін.

6. У разі, якщо претендент не має потрібних якостей і компетенцій лідера у сфері охорони праці або не брав активної участі у впровадженні системи управління ризиками, не забезпечив належного фінансування заходів, він, за рішенням конкурсної комісії, може бути не допущений до участі в цій номінації Конкурсу.

7. До участі в Конкурсі не допускаються керівники, які протягом розгляданого періоду притягалися до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності за порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці.

V. Порядок участі в конкурсі

1. Претенденти беруть участь у Конкурсі на добровільній основі.

2. Для цього вони подають заяву в довільній формі з конкурсними матеріалами, зазначеними в розділі ІІІ Положення.

3. Строк подачі документів до 1 квітня 2018 р.

4. Майбутні учасники подають документи конкурсній комісії особисто або надсилають поштою з позначкою «На конкурс ЛІДЕР» на адресу:
вул. Попудренка, 10/1, м. Київ, 02100, ДП «Редакція журналу «Охорона праці»
на електронну адресу редакції: mail@ohoronapraci.kiev.ua.

Датою подання документів, направлених поштовим відділенням, уважають ту, що зазначена на конверті.

VІ. Процедура проведення конкурсу

1. Процедура Конкурсу передбачає три етапи його проведення:

а) перший – підготовчий;
б) другий – рейтинговий;
в) третій – фінальний.

2. На підготовчому етапі проводять реєстрацію й прийом документів для участі в рейтингу.

3. На другому (рейтинговому) етапі відбувається:

 •  безпосередній розгляд заявок і доданих конкурсних матеріалів конкурсною комісією;
 •  ознайомлення з роботою учасників з виїздом на підприємство (на розсуд конкурсної комісії);
 •  формування рейтингових списків з-поміж учасників.

4. Третій (фінальний) етап передбачає:

 •  відбір п’яти кращих претендентів з рейтингового списку;
 •  вибір трьох фіналістів з-поміж п’яти кращих претендентів;
 •  визначення переможця (лідера року) в номінаціях;
 •  нагородження переможців і призерів.

VIІ. Конкурсна комісія

1. Для проведення Конкурсу й об’єктивного визначення його переможця створюють конкурсну комісію.

2. Кількість і склад конкурсної комісії затверджує головний редактор журналу «Охорона праці» не пізніше ніж за 10 днів до анонсування Конкурсу і його умов.

3. Конкурсну комісію очолює голова.

4. З-поміж членів конкурсної комісії обирають секретаря, на якого покладають підготовку засідань і ведення документації про роботу комісії.

5. Діяльність конкурсної комісії здійснюється за допомогою проведення засідань на кожному етапі Конкурсу з оформленням відповідних протоколів.

6. Рішення про відбір номінантів і переможця з-поміж них ухвалюють під час голосування простою більшістю її членів.

VІІІ. Нагородження переможців

1. Відповідно до рішення комісії переможцеві Конкурсу в номінації «Краще підприємство з упровадження системи управління ризиками» вручають цінний приз і відповідну грамоту, а також сертифікат на річну передплату журналу «Охорона праці».

2. Відповідно до рішення комісії переможця в номінації «Кращий керівник з упровадження системи управління ризиками на підприємстві» нагороджують цінним призом і відповідною грамотою, а також сертифікатом на публікацію статті про підприємство.

3. Учасників конкурсу, які за його підсумками у двох номінаціях посядуть друге й третє місця, відзначають грамотами і сертифікатом на публікацію інтерв’ю в журналі «Охорона праці».

4. Результати конкурсу висвітлюють у журналі «Охорона праці» з інформуванням усіх його учасників через власних регіональних кореспондентів.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»