Федоренко Микола

Сторонній – не зайвий

06.10.2023

Чинна редакція Порядку розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві порівняно з попередньою значно звужує можливості потерпілого захищати свої інтереси у процесі розслідування нещасного випадку. Дивно, що це залишилося поза увагою профспілок під час погодження проєкту нормативного акта.

Як суб’єкт господарювання може захистити свої інтереси під час здійснення заходів державного нагляду (контролю)? Як поліпшити об’єктивність розслідувань нещасних випадків (далі – НВ)? Чи можуть брати участь у розслідуванні НВ представники потерпілого або його сім’ї, або представники масмедіа? Хто такий спостерігач? Чи є матеріали розслідування службовою інформацією чи інформацією з обмеженим доступом? Відповідь на ці запитання спробував надати автор.
 
Заходи державного нагляду (контролю)

Суб’єкти господарювання можуть залучати третіх осіб з метою захисту своїх прав та законних інтересів під час здійснення заходів державного нагляду (конт­ролю). Треті особи мають право (частина 2 ст. 20 Закону України «Про основні засади держаного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон № 877-V)):

  • бути присутніми під час здійснення заходів державного нагляду (контролю);
  • знайомитися з документами та матеріалами, що стосуються здійснення державного нагляду (контролю);
  • представляти інтереси суб’єктів господарювання перед органами державного нагляду (контролю) в порядку, встановленому законом;
  • здійснювати інші дії в інтересах суб’єктів господарювання у встановленому законом порядку.

Треті особи – юридичні та фізичні особи (адвокати, аудитори, громадські об’єднання в особі їх уповноважених представників та інші), які залучаються суб’єктами господарювання або органами державного на­гляду (контролю) в ході здійснення заходів державного нагляду (контролю) (ст. 1 Закону України «Про основні засади держаного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»).
Орган державного нагляду (контролю) зобов’язаний не перешкоджати праву суб’єктів господарювання на будь-який законний захист, у тому числі третіми особами (ст. 8 Закону № 877-V). 
На жаль, Закон № 877 не конкретизує, чим має завершуватися залучення третіх осіб під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), але суб’єкт господарювання може використовувати думку третьої особи як доказ спеціаліста (експерта) під час здійснення процесуальних дій стосовно неправомірності дій представників державного нагляду (контролю).
Відповідно до ст. 74 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПКУ) поруч з послугами експерта судом для надання консультацій та технічної допомоги під час вчинення процесуальних дій, пов’язаних із застосуванням таких технічних засобів (фотографування, складання схем, планів, креслень, відбору зразків для проведення експертизи тощо) може призначатись спеціаліст як особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками, необхідними для застосування технічних засобів. Допомога та консультації спеціаліста не замінюють висновок експерта та за відсутності заперечень учасників справи спеціаліст навіть може брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Окрім того, спеціаліст має право звертати увагу суду на характерні обставини чи особливості доказів, а також право на оплату виконаної роботи. 

Як «спеціаліст» не має права брати участь у розгляді справи особа, яка перебувала або перебуває в службовій або іншій залежності від учасників справи, а також якщо з’ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери її спеціальних знань (ст. 38 ЦПКУ).

Mykola Fedorenko

An outsider is not superfluous

How can a business entity protect its interests in the course of state supervision (control) measures? How to improve the objectivity of accident investigations? Can representatives of the victim or his/her family, or media representatives participate in the investigation? Who is an observer? Are the investigation materials official information or information with limited access? The author tried to answer these questions.

Статтю повністю читайте в журналі № 9/2023 або Кабінеті охорони праці

Малюнок Ю. Судака

Автор Федоренко Микола