Редакція журналу «Охорона праці»

Розроблення інструкцій з охорони праці на підприємствах

02.06.2021

Інструкції з охорони праці є важливим нормативно-правовим актом підприємства, який регламентує безпечне виконання робіт та поведінку працівників. Виконання вимог інструкцій з охорони праці є обов’язковою вимогою, закріпленою ст. 14 Закону України «Про охорону праці». За порушення цієї вимоги працівник відповідає згідно з чинним законодавством.

Але до цього надважливого документа подекуди ставляться не досить відповідально. Буває, інструкції з охорони праці або не розробляють зовсім, або роздруковують з інтернету, не адаптуючи до специфіки підприємства, не враховуючи всіх наявних на робочих місцях ризиків та небезпек. Такі інструкції не містять усіх необхідних заходів безпеки.

Наслідком такого недбалого ставлення до розробки інструкцій з охорони праці можуть бути нещасні випадки, професійні захворювання та аварії на виробництві.

Давайте докладно розглянемо питання розробки інструкцій з охорони праці та відповімо на такі запитання:

 • коли потрібно розробляти інструкції з охорони праці;
 • як організувати розробку інструкцій з охорони праці;
 • яку інформацію має містити інструкція з охорони праці;
 • якими нормативно-правовими актами з охорони праці потрібно керуватися під час розробки інструкцій з охорони праці;
 • як увести в дію інструкцію з охорони праці.

Коли потрібно розробляти інструкції з охорони праці?

На кожному підприємстві незалежно від форми власності та виду економічної діяльності, якщо використовується наймана праця, тобто коли є хоча б один працівник, має бути розроблено інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.

Обґрунтування позиції

На деяких підприємствах, які мають у своєму складі лише декілька офісних працівників, помилково вважають, що інструкції з охорони праці їм не потрібні, як і інша документація, яка стосується системи управління охороною праці, адже роботи з підвищеною небезпекою ніхто не виконує. Такий підхід є помилковим. Давайте розберемося із законними підставами цього питання.

Відповідно до ст.13 Закону України «Про охорону праці»: «Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме: розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі – акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог».

Відповідно до ст.14. Закону України «Про охорону праці»: «Працівник зобов'язаний… знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту».

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці»: «Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці».

Підзаконним актом, який регламентує розробку, введення в дію та перегляд інструкцій з охорони праці є Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98).

Відповідно до п. 2 вимоги цього Положення поширюються на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю. Що ще раз підтверджує той факт, що інструкції з охорони праці мають бути розроблені на будь-яких підприємствах, де використовують найману працю.

Відповідно до п. 3 Положення: «Інструкція є актом з охорони праці підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та їх видів економічної діяльності, що містить обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на всіх робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства, будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням роботодавця чи уповноваженого ним органу (далі – роботодавець) виконуються ці роботи, трудові чи службові обов’язки».

Як організувати розробку інструкцій з охорони праці?

Для організації розробки інструкцій з охорони праці роботодавець видає відповідний наказ (додаток 1), у якому визначає відповідальних осіб та терміни розробки, узгодження та введення в дію, а також призначає відповідального за методичне керівництво розробкою інструкцій.

Обґрунтування позиції

Спочатку спеціаліст з охорони праці за участю керівників підрозділів та служб розробляє перелік інструкцій з охорони праці. Розроблений перелік надають на затвердження роботодавцю (п. 2 розділ IV Положення про розробку інструкцій з охорони праці).

«Необхідні інструкції розробляються безпосередніми керівниками робіт (начальниками виробництва, цеху, дільниці, відділу, лабораторії та інших підрозділів підприємства), які є відповідальними за своєчасне їх виконання» (п. 4 розділ IV Положення про розробку інструкцій з охорони праці).

«Здійснення систематичного контролю за своєчасним розробленням нових і відповідністю діючих інструкцій вимогам законодавства, їх періодичним переглядом та своєчасним внесенням змін і доповнень до них, надання відповідної методичної допомоги розробникам та організація забезпечення їх текстами нормативно-правових актів з охорони праці, стандартів та інших нормативно-технічних та організаційно-методичних документів з охорони праці покладаються роботодавцем на службу охорони праці підприємства» (п. 5 розділ IV Положення про розробку інструкцій з охорони праці).

Яку інформацію має містити інструкція з охорони праці?

На початку роботи над розробкою інструкції потрібно визначити:

 • вимоги до віку та статі працівника (якщо є обмеження за законом на використання праці жінок чи неповнолітніх);
 • вимоги до освіти та підготовки працівника відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників;
 • підпорядкованість працівника – кому підпорядковується безпосередньо, кому підпорядковується в оперативному порядку. Хто буде в підпорядкуванні в цього працівника;
 • постійне та/або тимчасові робочі місця працівника;
 • перелік робіт, які виконує працівник, які з них є роботами з підвищеною небезпекою;
 • на якому обладнанні працює працівник;
 • який інструмент, пристрої та пристосування використовує працівник під час роботи;
 • які шкідливі та небезпечні чинники впливають на працівника (визначаємо за матеріалами атестації робочого місця за умовами праці та оцінки ризиків);
 • які засоби колективного захисту мають бути на робочому місці для захисту від впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів;
 • які засоби індивідуального захисту потрібно використовувати працівнику під час виконання визначених робіт за наявних умов праці;
 • які відхилення від нормальної роботи обладнання, нормального технологічного процесу, аварійні ситуації можливі;
 • які нещасні випадки та профзахворювання найбільш імовірні під час виконання робіт за цією професією, або цими видами робіт;

Усі ці питання будуть основою вашої інструкції з охорони праці. Це як розв’язання задачі в школі – від правильно записаної умови залежить розв’язок задачі. Ми визначили основні пункти, які обов’язково врахувати та прописати в інструкції з охорони праці.

У пригоді нам стануть такі документи:

 • настанови з експлуатації та паспорти на інструменти, прилади, пристосування, обладнання;
 • галузеві правила охорони праці (правила охорони праці для металургійних підприємств, деревообробної промисловості та ін.);
 • правила охорони праці за видами робіт (на висоті, з інструментами і пристроями тощо);
 • інструменти, прилади, засоби захисту підлягають стандартизації – отже стандарти на них також нам стануть у нагоді;
 • типові інструкції за професіями та видами робіт (навіть ті, що втратили чинність, можуть містити корисну інформацію);
 • аналіз виробничого травматизму за напрямом.

Обґрунтування позиції

Відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці текст інструкції має бути викладено максимально просто, зрозуміло для працівника, без посилань на інші документи. Тобто прочитавши інструкцію, працівник повинен мати чітке уявлення про безпечні методи роботи. Текст інструкції має бути повним і вичерпним для розуміння правил безпеки, додержання яких є обов’язковим для працівника під час роботи та під час перебування на території підприємства, у разі настання нещасного випадку або виникнення аварійної ситуації.

Відповідно до п. 2 розділу ІІ Положення про розробку інструкцій з охорони праці: «В інструкціях зазначаються загальні положення щодо охорони праці, організаційні та технічні вимоги безпеки, які визначаються на основі:

 • законодавства України про працю та охорону праці, стандартів, правил, інших нормативних та організаційно-методичних документів з охорони праці;
 •  наявних і ймовірних небезпек, які потенційно можуть призвести до травмування, погіршення стану здоров’я чи смерті людини під час трудової діяльності, завдати шкоди майну або навколишньому середовищу;
 • аналізу документів з охорони праці стосовно відповідного виробництва, професії (виду робіт);
 • характеристики робіт, що виконуються працівником конкретної професії відповідно до її кваліфікаційної характеристики;
 • вимог безпеки до технологічного процесу, виробничого устаткування, інструментів і пристроїв, що застосовуються під час виконання відповідних робіт, а також вимог безпеки, що містяться в експлуатаційній та ремонтній документації і в технологічному регламенті;
 • виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, характерних для конкретної професії (конкретного виду робіт) як при нормальному проходженні технологічного процесу, так і при відхиленнях від оптимального режиму, визначення заходів та засобів захисту від них, вивчення конструктивних й експлуатаційних особливостей та ефективності використання цих засобів;
 • аналізу обставин і причин найбільш ймовірних аварійних ситуацій, нещасних випадків і професійних захворювань, характерних для конкретної професії (конкретного виду робіт);
 • вивчення успішного досвіду організації безпечної праці та виконання відповідних робіт, визначення найбезпечніших методів і прийомів їх виконання».

Розділи, з яких повинна складатися інструкція

 • Загальні положення
 • Вимоги безпеки перед початком роботи
 • Вимоги безпеки під час роботи
 • Вимоги безпеки по закінченні роботи
 • Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

Якими нормативно-правовими актами з охорони праці потрібно керуватися під час розробки інструкцій з охорони праці щодо оформлення?

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98);
 • Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві (НПАОП 0.00-6.03-93);
 • Національний стандарт України «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» (ДСТУ 4163-2003);

Під час оформлення інструкцій з охорони праці, користуючись наведеними вище нормативно правовими-актами, звертайте увагу на додержання затверджених форм титульного аркуша інструкції, вибору типу шрифту та його розміру, а також полів та відступів. Викладайте текст інструкції державною мовою. За потреби вважаю можливим дублювання тексту інструкції іншими мовами.

Як увести в дію інструкцію з охорони праці?

Відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці інструкції з охорони праці має бути розроблено та введено в дію до початку виконання робіт або введення в дію нового обладнання, приладів, пристосувань і т.д.

Інструкцію з охорони праці підписує особа, яка її розробила (зазвичай, це безпосередній керівник), передає інструкцію на узгодження в кадрову, юридичну службу та службу охорони праці (порядок узгодження визначає роботодавець). Після підписання і узгодження інструкції її вводять в дію наказом керівника підприємства (додаток 2).

Після видання наказу інструкцію тиражують у потрібній кількості, реєструють у Журналі реєстрації інструкцій з охорони праці, видають керівникам структурних підрозділів під підпис у Журналі обліку видачі інструкцій.

Потім безпосередні керівники проводять позаплановий інструктаж за введеними в дію інструкціями з подальшою перевіркою знань. Інструктаж реєструють у Журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці.

Примірники інструкцій розташовують у доступному для працівників місці, витяги з інструкцій можна розмістити у вигляді пам’яток у зоні виконання робіт, біля обладнання.

Обґрунтування позиції

Інструкція набуває чинності з дня її затвердження, якщо інше не передбачено наказом роботодавця (п. 7 розділ IV Положення про розробку інструкцій з охорони праці).

У кожного керівника структурного підрозділу (служби) підприємства має бути комплект примірників інструкцій, потрібних для працівників усіх професій і для всіх видів робіт підрозділу (служби), а також перелік цих інструкцій, затверджений роботодавцем.

Повний комплект інструкцій зберігається у паперовому вигляді або на електронних носіях у доступному для працівників місці, визначеному роботодавцем з урахуванням забезпечення простоти та зручності ознайомлення з ними (п. 5 розділ V Положення про розробку інструкцій з охорони праці).

Примірниками інструкцій роботодавець забезпечує працівників і керівників структурних підрозділів (служб) безкоштовно (п. 6 розділ V Положення про розробку інструкцій з охорони праці).

Перегляд інструкцій з охорони праці.

Планово інструкції потрібно переглядати та оновлювати:

 • для робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі – не рідше ніж раз на три роки;
 • для всіх інших робіт – не рідше ніж раз на п’ять років.

Позаплановий перегляд інструкцій відповідно до р. VІ Положення про розробку інструкцій з охорони праці відбувається в разі змін у законодавстві, настання нещасного випадку (якщо є така потреба), змін умов праці та іншого.

Умови праці можуть змінюватися: змінитися може сировина, обладнання, технологічний процес, вимоги нормативно-правових актів стосовно заходів безпеки під час виконання робіт та експлуатації обладнання. У будь якому з цих випадків слід переглянути інструкції з охорони праці та внести в них потрібні зміни.

Служба охорони праці має контролювати актуальність інструкцій, їх відповідність чинному законодавству та здійснювати методичну допомогу під час розробки та перегляду інструкцій з охорони праці.

Але не можна перекладати обов’язок щодо розробки інструкцій з охорони праці на інженерів з охорони праці, оскільки вони не можуть досконало знати всі особливості технологічних процесів, поопераційного виконання робіт, роботи та будови обладнання.

Зразки документів дивись нижче.

Олена Шинкаренко, експерт з ОП, директор консалтингового центру охорони праці «ІННОВАЦІЯ»

Зображення та документи

 • 1.docx (11,433 кібібайта)
 • 2.docx (12,285 кібібайта)
 • 3.docx (11,71 кібібайта)
 • 4.docx (12,812 кібібайта)
Редакція Редакція журналу «Охорона праці»