Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

09.01.2024

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон від 21.11.2023 № 3482-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо визнання результатів навчання осіб, які проживали на тимчасово окупованій території України»

Внесено зміни до ст. 7 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», ст. 44 ЗУ «Про вищу освіту» та ст. 40 ЗУ «Про освіту», ст. 43 ЗУ «Про фахову передвищу освіту» та до розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про повну загальну середню освіту».

Громадяни України, які проживали на тимчасово окупованій території, а також іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживали на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти за будь-якою формою здобуття освіти. Громадяни України проходять таке навчання за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету з наданням місця в гуртожитку на час навчання.

Визначено особливості визнання результатів навчання осіб, які проживали на тимчасово окупованій території України. Зокрема, зарахування на навчання для здобуття вищої освіти може здійснюватися:

 • за квотою на місця державного або регіонального замовлення для вступників з тимчасово окупованої території України;
 • на вакантні місця державного або регіонального замовлення у разі зарахування із скороченням строку навчання;
 • за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб.

Особа має право проходити процедуру визнання результатів навчання за певним рівнем (ступенем) вищої освіти лише за однією освітньою програмою.

Анульовано вимоги, за якими прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти таких категорій осіб здійснюється на конкурсній основі в межах установлених квот прийому до закладів фахової передвищої освіти, а також положення про те, що такі категорії осіб мають право пройти державну підсумкову атестацію та отримати документ про повну загальну середню освіту в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

► Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня набрання ним чинності.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 19.12.2023 № 1337 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері технічного регулювання»

Установлено, що документи дозвільного характеру, видані згідно із ЗУ «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» до набрання чинності цією постановою, не потребують заміни у зв’язку із набранням чинності цією постановою.

Внесено зміни до Переліку сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади та Служба безпеки України здійснюють функції технічного регулювання, затвердженого постановою КМУ від 12.12.2015 № 1057, який містить 17 найменувань органів державної влади.

Відтепер паливно-енергетичний комплекс є сферою Міненерго (замість Міненерговугілля); вилучено Мінрегіон (сфера діяльності – будівництво, містобудування, промисловість будівельних матеріалів, житлово-комунальне господарство (у тому числі будинки, будівлі, споруди та лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури; будівельні вироби); тепер є сферою Мінінфраструктури); внесено орган державної влади КРАІЛ (сфера діяльності – організація та проведення азартних ігор та лотерей).

Викладено в новій редакції форми свідоцтв про призначення:

 • органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті;
 • органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції;
 • визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском.

Постанова від 19.12.2023 № 1336 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення»

Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення, затверджених постановою КМУ від 22.07.2016 № 604 (далі – Ліцензійні умови).

Строк, протягом якого ліцензіати подають до Державної служби України з питань праці документи, передбачені Ліцензійними умовами, становить два місяці з дня набрання чинності цією постановою.

Скориговано форму Заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення (додаток 1) та Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення (додаток 2). Ліцензійні умови доповнено новими формами: Заяви про зупинення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення повністю; Заяви про відновлення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення повністю; Заяви про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення; Заяви про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення повністю.

До заяви про отримання ліцензії крім документів, передбачених ст. 11 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності», додаються засвідчені в установленому порядку:

 • відомості про вибухові матеріали, що будуть вироблятися;
 • відомості про місця провадження господарської діяльності;
 • відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення;
 • відомості про проходження працівниками навчання і перевірку знань з питань поводження з вибуховими матеріалами та охорони праці;
 • відомості про обладнання, засоби механізації, спецавтотранспорт для виготовлення та перевезення вибухових матеріалів;
 • відомості про види робіт підвищеної небезпеки;
 • інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання;
 • копії документів (свідоцтво про право власності, договір оренди, концесійний договір, договір управління майном і спільної діяльності), що підтверджують право власності або користування спецавтотранспортом для перевезення вибухових матеріалів;
 • копія паспорта складу вибухових матеріалів та місць зберігання компонентів;
 • копії технологічних схем процесу виробництва вибухових матеріалів.

Визначено порядок дій ліцензіата у разі прийняття ним рішення про зупинення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо), а також у разі відновлення, переоформлення та анулювання цієї ліцензії.

Зазначено, що суб’єкт господарювання виробляє вибухові матеріали за наявності: права власності або користування обладнанням та засобами механізації для виробництва та перевезення вибухових матеріалів; планів локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків на місця зберігання вибухових матеріалів та об’єкти, на яких вони виробляються або зберігаються компоненти для їх виготовлення; технічної документації (зокрема, технологічних схем процесу) на вироблення вибухових матеріалів; рішення за результатами ідентифікації об’єкта підвищеної небезпеки.

Виробництво вибухових матеріалів здійснюється на спеціалізованих підприємствах або на стаціонарних і пересувних пунктах в умовах підприємств, що проводять вибухові роботи, водночас засоби ініціювання, що містять первинні вибухові речовини, виробляються виключно на спеціалізованих підприємствах.

Постанова від 19.12.2023 № 1331 «Деякі питання ведення обліку об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту»

Внесено зміни до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, виключення таких споруд із фонду та ведення його обліку, затвердженого постановою КМУ від 10.03.2017 № 138.

Для обліку фонду захисних споруд цивільного захисту (далі – Фонд), а також внесення відомостей про сховища, протирадіаційні укриття, споруди подвійного призначення та найпростіші укриття, які перебувають на документальному обліку міністерств та органів влади, передбачено використання Інформаційної системи «Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту» (далі – Інформаційна система), облікові картки зберігаються протягом п’яти років після прийняття рішення відповідно до вимог законодавства щодо їх виключення з фонду захисних споруд цивільного захисту. Орієнтовна дата введення ДСНС в експлуатацію Інформаційної системи та затвердження положення про неї – 1 червня 2024 року.

Визначено, що об’єкти Фонду закладів освіти під час здійснення освітнього процесу за очною формою здобуття освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу.

Під час визначення потреби в захисних спорудах враховується радіус пішохідної доступності та технічний стан наявних захисних споруд (споруд подвійного призначення), а також в особливий період наявність найпростіших укриттів. Місця розміщення об’єктів Фонду повинні забезпечувати можливість швидкого доступу до них населення (працівників) з найвіддаленішого місця їх розташування з урахуванням радіуса пішохідної доступності до таких об’єктів, який приймається не більше ніж: 300 м – для багатоповерхової забудови, забудови підвищеної поверховості та висотної забудови, а також для суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту; 500 м – для середньоповерхової та малоповерхової забудови.

Деталізовано порядок обліку об’єктів Фонду (їх включення та виключення, внесення змін тощо). Зокрема, облік об’єктів фонду захисних споруд ведеться міністерствами, іншими органами виконавчої влади в паперовій та електронній формі, а також суб’єктами господарювання та іншими юридичними особами виключно в паперовій формі; до документації, пов’язаної з експлуатацією Фонду, належать: Паспорт захисної споруди; Акт огляду об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення; Книга обліку захисних споруд, споруд подвійного призначення (найпростіших укриттів); облік захисних споруд засобами Інформаційної системи. Визначено порядок обліку об’єктів Фонду засобами мобільного додатка Порталу Дія та порядок його функціонування.

ДСНС здійснює методичне керівництво ведення обліку об’єктів Фонду тільки в електронній формі.

Неможливість подальшого утримання захисних споруд визначається за наявності визначених МВС критеріїв. Виключення захисних споруд з Фонду здійснюється з одночасним поповненням Фонду відповідно до потреб, визначених місцевими органами влади. Найпростіші укриття виключаються з Фонду за рішенням суб’єкта ведення обліку, який прийняв рішення про взяття таких споруд на облік, за зверненням балансоутримувача таких споруд за наявності підстав.

Постанова від 19.12.2023 № 1328 «Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів»

Порядок визначає процедуру видачі, відмови у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів. Дозвіл видається суб’єкту господарювання, який здійснює операції з оброблення відходів на одному чи кількох об’єктах оброблення відходів. Видача, відмова у видачі, анулювання дозволу здійснюється виключно в електронній формі через інформаційну систему управління відходами, що є функціональним модулем Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема».

Заява про отримання дозволу та відповідні документи подаються до Міндовкілля у паперовій або електронній формі через адміністратора у центрі надання адміністративних послуг.

Міндовкілля розглядає заяву про отримання дозволу та приймає рішення про видачу чи відмову у видачі дозволу протягом 30 календарних днів з дня одержання заяви та доданих до неї документів і відомостей після проведення аналізу їх повноти, перевірки на відповідність формі та достовірність. Повторний розгляд заяви – 15 робочих днів. Дозвіл анулюється протягом 10 робочих днів після 7 числа місяця, що настає за звітним періодом, за який не подано звіти про виконання показників і умов дозволу.

У 14 додатках визначено форми:

 • Заяви про отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів;
 • Заяви про анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів;
 • Дозволу здійснення операцій з оброблення відходів;
 • Відмови у видачі дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів;
 • Відомостей про наявність матеріально-технічної бази;
 • Відомостей про питомі та граничні показники утворення відходів у технологічних процесах;
 • Відомостей про перелік та опис технологічних процесів, що застосовуються для здійснення операцій з оброблення відходів;
 • Відомостей про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля;
 • Опису гідрологічних і гідротехнічних характеристик місця розташування;
 • Відомостей про проектний обсяг видалення відходів та розрахунковий строк експлуатації;
 • Відомостей про природно-геологічні характеристики;
 • Відомостей про техніко-технологічні характеристики видалення відходів;
 • Проекту рекультивації полігона;
 • Плану моніторингу об’єкта для операцій з термічного оброблення відходів.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Наказ від 13.10.2023 № 836 «Про затвердження Методики оцінювання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та пожеж»

Затверджена Методика призначена для оцінювання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та пожеж (далі – НС), яке здійснюється з метою забезпечення отримання інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень стосовно розроблення та вжиття заходів із зменшення (мінімізації) ризиків виникнення НС.

Управління ризиками виникнення НС проводиться відповідно до Порядку управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та пожеж, затвердженого наказом МВС України від 31.07.2023 № 627.

Оцінювання ризиків виникнення НС здійснюється на об’єктовому, місцевому, регіональному, державному та галузевому рівнях. Мінімальний часовий інтервал для оцінювання ризиків НС – 5 років.

Для оцінювання ризиків виникнення НС використовуються визначені в ДСТУ EN IEC 31010:2022 «Керування ризиками – методи оцінки ризиків» кількісні та якісні методи оцінювання, зокрема: аналізування сценарію; Дельфі; матриця «наслідок-імовірність»; дерево рішень; аналізування виду, наслідків і критичності відмов (FMEА та FMEСA); загальне оцінювання надійності людини (HRA); дослідження небезпечних чинників і працездатності (HAZOP); аналізування рівнів захисту (LOPA); структурований метод «Що – якщо» (SWIFT). Під час розроблення на об’єктовому рівні системи управління пожежною безпекою використовуються методи, зазначені в ДСТУ 8828:2019 «Пожежна безпека. Загальні положення».

Загальне оцінювання ризиків виникнення НС здійснюється з урахуванням:

 • ідентифікації потенційних небезпек (визначення типових видів надзвичайних ситуацій);
 • аналізу вразливості (визначення рівня вразливості населення, інфраструктури й інших ресурсів відповідно до потенційних небезпек, що передбачає оцінювання стану техногенної безпеки, наявність сил цивільного захисту, доступність евакуаційних шляхів та інші чинники, які можуть впливати на рівень вразливості);
 • імовірності виникнення надзвичайних ситуацій (оцінювання імовірності виникнення надзвичайних ситуацій певного виду на основі статистичних даних, історичних подій або експертних оцінок);
 • оцінювання наслідків надзвичайних ситуацій (визначення можливих наслідків надзвичайних ситуацій, до яких, зокрема, належать людські втрати, матеріальні збитки, забруднення довкілля, руйнування інфраструктури);
 • ранжування ризиків (порівняння ризиків за їхньою величиною, імовірністю виникнення, наслідками).

За результатами оцінювання ризиків виникнення НС формується перелік ризиків (картка ризиків). Результати оцінювання ризиків виникнення НС переглядаються в разі виникнення великих за масштабами НС або виникнення нових, не оцінених раніше загроз (ризиків).

► Наказ набрав чинності 13.12.2023.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»