Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

28.07.2023

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон України від 30.06.2023 № 3220-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та «зеленої» трансформації енергетичної системи України»

Закон врегульовує надзвичайно широкий спектр питань та наявних проблем галузі альтернативної енергетики України. Запроваджується система видачі гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

Вводиться новий для України механізм стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії – механізм ринкової премії. За ним Гарантований Покупець виплачує суб’єктам господарювання, яким встановлено «зелений» тариф, та суб’єктам господарювання, які за результатами аукціону набули право на підтримку, різницю між розміром «зеленого» тарифу або аукціонною ціною та розрахунковою ціною за електричну енергію. Подібна модель також має назву Feed-in-Premium або контракти на різницю та передбачена серед іншого Директивою Європейського Парламенту та Ради 2018/2021 від 11.12.2018, що обов’язкова до імплементації в Україні. Буде створено окремий реєстр гарантій походження, який у подальшому інтегрують до регіонального реєстру Енергетичного Співтовариства. Уповноваженим органом із видачі гарантій походження буде НКРЕКП. Гарантія формуватиметься автоматично в реєстрі.

Закон України від 02.05.2023 № 3077-IX «Про службу в органах місцевого самоврядування» (окремі положення Закону набрали чинності 20.07.2023)

Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом громадян України на службу в органи місцевого самоврядування, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус службовців місцевого самоврядування, особливості служби виборних посадових осіб, а також особливості трудових відносин, що виникають у зв’язку із перебуванням осіб на патронатній службі в органах місцевого самоврядування.

Служба в органах місцевого самоврядування – це публічна, професійна діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, із забезпечення реалізації територіальними громадами права на місцеве самоврядування та здійснення окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом. Службу в органах місцевого самоврядування проходять посадові особи місцевого самоврядування, до яких належать виборні посадові особи місцевого самоврядування та службовці місцевого самоврядування.

Дія цього Закону не поширюється на:

 • депутатів місцевих рад, крім тих, які є посадовими особами місцевого самоврядування;
 • працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з обслуговування;
 • працівників комунальних підприємств, установ або організацій, що засновані радою та належать до сфери її управління.

Визначено питання, пов’язані з функціонуванням служби в органах місцевого самоврядування, зокрема: термінологічні питання; правовий статус службовців, управління службою, вступ на службу, питання рангів, професійного розвитку та відряджень службовців; оплати праці, заохочення і соціальних гарантій; робочого часу і відпочинку, дисциплінарної відповідальності службовців та припинення їх служби. Визначено особливості служби в місцевих органах самоврядування виборних посадових осіб та особливості проходження патронатної служби в органах місцевого самоврядування.

Закон набирає чинності через 6 місяців з дня його опублікування, але не раніше ніж через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Втратив чинність Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів «Про місцеве самоврядування», «Про столицю України – місто-герой Київ», «Про запобігання корупції».

Закон України від 29.06.2023 № 3200-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами»

Закон зобов’язує з 21 лютого 2024 року юридичних осіб мати електронні кабінети в Єдиній судовій системі.

Реєстрація учасників судового процесу в електронному кабінеті дає змогу судам повідомляти та викликати учасників в електронній формі, що заощадить кошти та час, які зазвичай витрачають на документообіг.

Якщо особа, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, не виконала свого обов’язку, то її документи будуть залишатися судом без руху або повертатися, не приймаючись до розгляду судом, залежно від виду процесуального документа. Сторона зможе направляти документи через ЄСІТС іншим учасникам справи, якщо вони мають електронний кабінет.

► Закон частково набирає чинності 21 липня 2023 року.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 11.07.2023 № 704 «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на надання послуг із створення та/або добору, організації та поширення масової інформації, які є послугами, що становлять загальний економічний інтерес»

Затверджено критерії, що застосовуються для проведення оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання, а саме на надання послуг із створення та/або добору, організації та поширення масової інформації, що спрямовані на задоволення демократичних, інформаційних, соціальних та культурних потреб українського суспільства, та послуг із створення та/або добору, організації та поширення масової інформації аудіовізуальних медіа іномовлення, що спрямовані на задоволення демократичних, інформаційних, соціальних та культурних потреб українського суспільства і об’єктивного інформування іноземної аудиторії про події в Україні та світі, які є послугами, що становлять загальний економічний інтерес.

Ці критерії не застосовуються до діяльності, передбаченої ч. 2 статті 2 Закону України «Про медіа» (тобто не поширюються на 7 категорій суб’єктів господарювання, зокрема на офіційні вебсайти державних органів, органів місцевого самоврядування).

До категорії отримувачів державної допомоги належать суб’єкти господарювання, які надають послуги, що становлять загальний економічний інтерес, а саме:

 • суб’єкти у сфері аудіовізуальних медіа;
 • суб’єкти у сфері онлайн-медіа;
 • суб’єкти господарювання, що створюють масову інформацію з метою її поширення.

Визначено зміст договору, нормативно-правового або розпорядчого акта, відповідно до якого на суб’єкта господарювання покладається зобов’язання надавати послуги, що становлять загальний економічний інтерес. Визначено критерії, за якими не проводиться оцінка допустимості надання державної допомоги. Визначено умови надання державної допомоги.

Суб’єкт господарювання, який надає послуги, що становлять загальний економічний інтерес, може отримувати щорічну надмірну компенсацію в розмірі, що не перевищує 10% щорічних бюджетних витрат на надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес, яка спрямовується ним тільки на надання таких послуг.

Після прийняття рішення про надання державної допомоги надавач державної допомоги на власному офіційному вебсайті оприлюднює відповідну інформацію (зокрема, найменування отримувача державної допомоги, підстави та період надання такої допомоги) та забезпечує її зберігання протягом 10 років. Державний фінансовий контроль за використанням такої державної допомоги здійснюється органом державного фінансового контролю в порядку, встановленому законодавством, але не рідше ніж раз на 4 роки.

Постанова від 14.07.2023 № 720 «Про встановлення розміру плати за здійснення незалежної верифікації звіту з енергетичного аудиту на вимогу замовника енергетичного аудиту»

Установлено, що розмір плати за здійснення Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження незалежної верифікації звіту з енергетичного аудиту на вимогу замовника енергетичного аудиту становить 2% вартості проведення енергетичного аудиту, визначеної відповідно до договору про проведення енергетичного аудиту, але не менш як 2 тис. гривень і не більш як 25 тис. гривень.

Розмір плати розраховується автоматично електронною системою бази даних витягів зі звітів з енергетичного аудиту або Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження (у разі звернення замовника енергетичного аудиту не через електронний кабінет користувача бази даних витягів зі звітів з енергетичного аудиту) та округлюється до наступних 10 гривень.

Розпорядження від 14.07.2023 № 625-р «Про схвалення Стратегії розбудови телемедицини в Україні»

Передбачено, що телемедицину необхідно розглядати як інструмент цілісної електронної охорони здоров’я та цифрової трансформації України. Телемедичні технології мають слугувати ефективними інструментами для забезпечення доступу до медичної допомоги, відновлення здоров’я, реабілітації, профілактики, комунікації, науки та освіти, розширювати можливості отримання медичної допомоги за межами України.

Стратегія містить Аналіз поточного стану справ, тенденції та обґрунтування необхідності розв’язання виявлених проблем.

Телемедицина пов’язує пацієнтів і надавачів медичних послуг, коли особистий візит не потрібен або не є можливим, забезпечує можливість дистанційного передавання медичних діагностичних даних від пацієнтів до лікарів та/або між медичними працівниками і віддалений доступ до таких даних. Використовуючи телемедицину, пацієнти можуть консультуватися, отримувати інформацію про стан здоров’я або лікування, медичну або реабілітаційну допомогу (у випадках, коли присутність медпрацівника не є обов’язковою). Досвід застосування телемедицини свідчить, що за умов належної організації вона є безпечним та якісним шляхом надання медичної допомоги, зручним варіантом як для пацієнтів, так і для лікарів, ефективним інструментом збору та передачі медичної інформації. Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у глобальному цифровому середовищі створює умови для розширення телемедичних технологій за межі медичної допомоги, а саме для формування в населення культури і звичок використання телемедицини.

Постанова від 25.07.2023 № 774 «Про затвердження Порядку виготовлення та обліку номерних знаків для транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації»

Затверджений Порядок визначає процедуру провадження суб’єктами господарювання (їх філіями чи відокремленими підрозділами) діяльності з виготовлення, видачі та обліку номерних знаків для транспортних засобів.

Діяльність з виготовлення номерних знаків регулюється Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими актами законодавства, а також цим Порядком.

Перелік суб’єктів господарювання, адреса місцезнаходження приміщень, у яких здійснюються виготовлення та/або видача номерних знаків, розміщуються на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС.

Визначено вимоги до суб’єктів господарювання, які мають намір провадити або припинити діяльність з виготовлення номерних знаків.

Номерні знаки, що виготовляються суб’єктами господарювання, повинні відповідати зразкам та вимогам, установленим МВС. Інформація про видачі номерного знака заноситься до електронного реєстру.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Наказ від 15.06.2023 № 497 «Про затвердження Положення про організацію і порядок несення служби з охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури та спеціальних вантажів Національною гвардією України»

Затверджене Положення визначає механізм організації підготовки сил і засобів, а також несення служби з охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури та спеціальних вантажів військовими частинами Національної гвардії України.

Охорона об’єкта вартою здійснюється відповідно до плану охорони, форма якого встановлюється командувачем Національної гвардії України.

План охорони об’єкта розробляється штабом військової частини, від якої споряджено варту, підписується начальником штабу та затверджується її командиром.

У частині, що стосується організації охорони режимних приміщень, план охорони об’єкта погоджується керівником такого об’єкта або його заступником з режиму.

У Положенні визначено особливості охорони спеціальних вантажів, повноваження військовослужбовців варт з охорони об’єктів та спеціальних вантажів, питання організації й порядку несення служби з охорони об’єктів та спеціальних вантажів.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Наказ від 19.04.2023 № 2259 «Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я працівників, які потенційно зазнають ризику у вибухонебезпечних середовищах»

Мінімальні вимоги є обов’язковими для суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, працівники яких потенційно зазнають ризику у вибухонебезпечних середовищах.

Мінімальні вимоги не поширюються на:

 • приміщення закладів охорони здоров’я, де газоповітряні суміші використовуються для лікування пацієнтів;
 • експлуатацію приладів, що працюють на газоподібному паливі, на які поширюється дія Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2018 № 814;
 • виробництво, обіг, використання, зберігання та транспортування вибухових речовин або хімічно нестабільних речовин;
 • діяльність гірничодобувних підприємств, призначених для видобування твердої, рідкої чи газоподібної мінеральної речовини;
 • використання наземних, водних та повітряних транспортних засобів, на які поширюються відповідні положення міжнародних угод (ADNR, ADR, ICAO, IMO, RID).

Транспортні засоби, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, не виключаються із сфери дії цих Мінімальних вимог.

Визначено:

 • обов’язки роботодавця щодо вибухозахисту робочого обладнання та робочих місць;
 • класифікацію місць, де можливе виникнення вибухонебезпечного середовища;
 • загальні організаційно-технічні заходи щодо створення безпечних умов праці на виробництві.

Затверджено попереджувальний знак для місць, у яких може виникнути вибухонебезпечне середовище, він повинен мати трикутну форму з чорними літерами «ЕХ» на жовтому фоні, край – чорний. Жовта частина повинна становити не менш як 50 відсотків загальної площі знака.

► Документ набрав чинності 13 липня 2023 року.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»