Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

02.02.2023

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Наказ від 18.11.2022 № 859 «Про затвердження Змін до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України»

Під час проведення медичного огляду працівників, робота яких пов’язана з рухом поїздів, обслуговуванням залізничного транспорту, повинні враховуватися вимоги таких нормативно-правових актів:

  • наказу Міністерства охорони здоров’я України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23.09.94 № 263/121 «Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.95 за № 18/554 (із змінами);
  • наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20.10.99 № 252 «Про затвердження Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.11.99 за № 768/4061 (із змінами);
  • наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.08.2002 за № 639/6927;
  • наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113;
  • наказу Міністерства охорони здоров’я України від 18.04.2022 № 651 «Про затвердження Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.06.2022 за № 648/37984 (далі – Наказ № 651);
  • постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2022 № 577 «Про затвердження переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих.

Працівники, для яких є обов’язковими попередні, періодичні та позачергові психіатричні огляди, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, надають ЛЕК (лікарська експертна комісія з проведення медичних оглядів) Довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, форма якої затверджена Наказом № 651.

До повноважень ЛЕК не належить надсилання запиту на складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці працівника (якщо під час проведення періодичного медичного огляду виникають підозри щодо наявності в працівника професійного захворювання) та направлення працівника в установленому порядку до профпатолога, спеціалізованих закладів охорони здоров’я, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань.

Відповідальність за організацію і проведення обов’язкових медичних оглядів покладено на директорів (не головних лікарів) закладів охорони здоров’я Укрзалізниці.

До повноважень Головного управління медичних закладів Укрзалізниці та медичних служб залізниць не входить визначення переліку закладів охорони здоров’я.

Внесено корегування до Списку працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам (додаток 3) та до Пояснень до Переліку медичних протипоказань до роботи, пов’язаної із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України (додаток 7) щодо врахування вимог Наказу № 651.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Наказ від 10.11.2022 № 2040 «Про внесення змін до уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку»

Внесено зміни та доповнення до Переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) та додатку 4 уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого КМУ, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затвердженого наказом МОЗ України від 22.01.2018 № 10.

Наказ 29.11.2022 № 2162 «Про затвердження Порядку надання безкоштовних медичних консультацій по радіо»

Порядок визначає механізм надання безкоштовних медичних консультацій особам, відповідальним за медичне обслуговування працівників на суднах із застосуванням радіо та/або засобами супутникового зв’язку (далі – медичні консультації по радіо) з питань щодо надання домедичної та/або медичної допомоги при невідкладних станах людини відповідно до вимог Міжнародних медико-санітарних правил, Правил санітарної охорони території України, затверджених постановою КМУ від 22.11.2011 № 893 та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Медичне консультування по радіо здійснюється цілодобово із забезпеченням власником судна супутникового чи радіозв’язку із спеціалістами центру медичного консультування по радіо для отримання медичних консультацій по радіо при невідкладних станах людини на борту судна.

Фахівцями уповноваженої МОЗ установи розробляються інструкції та методичні матеріали щодо забезпечення ефективного надання медичних консультацій по радіо відповідно до вимог міжнародних договорів та національних медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги.

Контактна інформація про складові цієї мережі надається МОЗ до Мінінфраструктури для внесення даних до навігаційних попереджень, забезпечення Державного морського рятувально-координаційного центру та рятувальних підцентрів, інформування учасників Міжнародної конвенції про пошук і рятування на морі 1979 року в установленому цією конвенцією порядку.

Наказ від 06.12.2022 № 2213 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення єдиної державної системи цивільного захисту та Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України»

Затверджене Положення визначає основи створення функціональної підсистеми забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення єдиної державної системи цивільного захисту, а також внесено відповідні зміни до Положення про функціональну підсистему медичного захисту населення, затвердженого наказом МОЗ України від 25.03.2019 № 667, та Положення про медичну спеціалізовану службу цивільного захисту, затвердженого наказом МОЗ України від 12.06.2019 № 1349.

Об’єктами функціональної підсистеми є майно, території і об’єкти територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ, державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України», центри контролю та профілактики хвороб (обласні, міст Києва та Севастополя), структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, суб’єкти господарювання у сфері охорони здоров’я та санітарно-епідемічного благополуччя населення, які виконують завдання цивільного захисту.

Визначено завдання, склад, режими функціонування, напрямки діяльності функціональної підсистеми, а також рівні управління цією підсистемою. Безпосереднє керівництво функціональною підсистемою здійснює Міністр охорони здоров’я України. Переведення функціональної підсистеми в режим функціонування в умовах особливого періоду здійснюється відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, плану цивільного захисту МОЗ на особливий період та планів цивільного захисту на особливий період об’єктів цивільного захисту функціональної підсистеми.

До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків можуть залучатися на добровільних або договірних засадах громадські об’єднання за наявності в учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного рівня підготовки в порядку, визначеному керівництвом такого об’єднання або керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Сили цивільного захисту функціональної підсистеми, крім добровільних формувань цивільного захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт в автономному режимі протягом не менш як трьох діб.

Функціональна підсистема провадить свою діяльність відповідно до планів основних заходів цивільного захисту функціональної підсистеми на рік. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації відповідного рівня.

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Наказ від 21.12.2022 № 425 «Про внесення змін до Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України»

Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26.09.2018 № 491, доповнено вимогою про можливість ведення журналів як у паперовій, так і в електронній формі. У разі ведення журналу в електронній формі роботодавець забезпечує проставлення підписів у журналі шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису.

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Постанова від 26.12.2022 № 29-1 «Про встановлення розміру допомоги на поховання»

Установлено допомогу на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, у розмірі 4100 гривень.

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Наказ від 19.12.2022 № 947 «Про внесення змін до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів»

Внесено зміни до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.06.2010 № 340.

Положення не поширюється на перевезення пасажирів чи/та вантажів, які здійснюються транспортними засобами спеціального й спеціалізованого призначення суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, що здійснюють експлуатаційне утримання, будівництво й поточний ремонт автомобільних доріг загального користування, вулиць у населених пунктах, а також інших об’єктів транспортної інфраструктури в радіусі не більше ніж 150 км від об’єкта будівництва (ремонту), які обладнані спеціальними світловими сигнальними пристроями, за умови наявності у водія відповідного транспортного засобу первинного документа, що фіксує маршрут руху такого транспортного засобу, а також у разі забезпечення експлуатації дорожніх об’єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об’єктів і виникнення

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»