Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

22.12.2022

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Указ від 09.12.2022 № 854/2022 «Про День прав людини»

З метою утвердження і забезпечення прав і свобод людини, що є головним обов’язком держави, посилення консолідації українського суспільства, підтримуючи рішення Генеральної Асамблеї ООН про відзначення 10 грудня на честь ухвалення Загальної декларації прав людини Дня прав людини, постановлено установити в Україні День прав людини, який відзначати щороку 10 грудня.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Розпорядження від 09.12.2022 № 1134-р «Про схвалення Водної стратегії України на період до 2050 року»

Схвалено Водну стратегію України на період до 2050 року та затверджено операційний план реалізації у 2022–2024 роках Водної стратегії України на період до 2050 року.

Водна стратегія України на період до 2050 року містить розділи:

 • Аналіз поточного стану справ, тенденції та обґрунтування щодо необхідності розв’язання виявлених проблем.
 • Стратегічні цілі та показники їх досягнення.
 • Завдання, спрямовані на досягнення поставлених цілей, етапи їх виконання, очікувані результати досягнення цільових показників та орієнтовний обсяг необхідних фінансових, матеріально-технічних, людських та інших ресурсів.
 • Порядок проведення моніторингу, оцінки результатів реалізації Стратегії та звітування.
 • Додаток «Індикатори та критерії досягнення цілі 1 “Забезпечення рівного доступу до якісної і безпечної для здоров’я людини питної води і належних санітарно-профілактичних заходів” Водної стратегії України на період до 2050 року».

Цілі Операційного плану реалізації у 2022–2024 роках Водної стратегії України на період до 2050 року:

 1. Забезпечення рівного доступу до якісної і безпечної для здоров’я людини питної води і належних санітарно-профілактичних заходів.
 2. Поліпшення якісного стану водних об’єктів шляхом досягнення та підтримання «доброго» екологічного та хімічного стану масивів поверхневих вод, екологічного потенціалу штучних або істотно змінених масивів поверхневих вод, кількісного та хімічного стану масивів підземних вод.
 3. Забезпечення необхідної кількості водних ресурсів для відновлення та оздоровлення водних екосистем і досягнення стійкого водозабору та водопостачання.
 4. Скорочення зростаючих ризиків нестачі води та надлишку води.
 5. Запровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом та принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо водного врядування в районах річкових басейнів, у прибережних і морських водах.

Постанова від 09.12.2022 № 1376 «Про внесення змін до Правил дорожнього руху»

Внесено зміни до Правил дорожнього руху, згідно з якими водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі в разі встановлення на транспортних засобах проблискових маячків та (або) спеціальних звукових сигнальних пристроїв дозвіл, виданий уповноваженим органом МВС, а в разі встановлення проблискового маячка оранжевого кольору на великогабаритних та великовагових транспортних засобах – дозвіл, виданий уповноваженим підрозділом Національної поліції.

З територіальними органами з надання сервісних послуг МВС узгоджуються технічні вимоги, конструкція та встановлення на транспортних засобах спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв, світлових покажчиків та розпізнавальних знаків автомобілів аварійної служби, а також нанесення білих смуг під нахилом на зовнішніх бокових поверхнях транспортних засобів. Ці вимоги не поширюються на сільськогосподарську техніку, ширина якої перевищує 2,6 м, механічні транспортні засоби дорожньо-експлуатаційної служби, транспортні засоби спеціального, спеціалізованого призначення та транспортні засоби із розпізнавальним знаком «Діти».

Увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору на транспортних засобах із розпізнавальним знаком «Діти», на механічних транспортних засобах дорожньо-експлуатаційної служби під час виконання робіт на дорозі, на транспортних засобах спеціального, спеціалізованого призначення, на великогабаритних та великовагових транспортних засобах, на сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 м, на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності не дає їм переваги в русі, а служить для привернення уваги та попередження про небезпеку.

Розпізнавальний знак «Інвалід» замінено знаком «Водій з інвалідністю» синього кольору зі стороною 150 мм і білим зображенням символу (підпункт ґ пункту 30.3; додаток 4).

Постанова від 09.12.2022 № 1379 «Про внесення зміни у додаток 2 до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері залізничного транспорту та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті»

У Переліку критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері залізничного транспорту, їх показники та кількість балів за кожним показником (пункт 6 додатку 2 до Критеріїв) визначено кількість балів залежно від протяжності власних або орендованих залізничних колій чи залізничних колій, які використовуються суб’єктом господарювання на підставі договору, станом на будь-яку дату протягом останнього року, що передує плановому періоду: 50 кілометрів і більше – 14 балів; від 5 до 49,99 кілометра – 11 балів; до 4,99 кілометра включно – 5 балів; відсутність залізничних колій – 0 балів.

Постанова від 16.12.2022 № 1395 «Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій»

Внесено зміни до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій, затверджених постановою КМУ від 05.09.2018 № 715.

Пункт 4 Критеріїв доповнено абзацом, згідно з яким суб’єкт господарювання, якому належить на праві власності, володіння або користування більше ніж один об’єкт, відноситься до ступеня ризику за тим з його об’єктів, якому нараховано найбільшу кількість балів.

У Переліку критеріїв, їх показників, кількості балів за кожним показником, шкали балів та періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки (додаток 2 до Критеріїв) визначено кількість балів для об’єктів критичної інфраструктури: об’єкт критичної інфраструктури, що належить до I та II категорій критичності, – 35 балів, III та IV категорій критичності – 15 балів.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Наказ від 07.10.2022 № 1834 «Деякі питання внесення медичних записів стосовно пацієнтів, які вакцинувалися від COVID-19 за кордоном»

Затверджено Порядок визначення Міністерством охорони здоров’я України програмного забезпечення для зчитування персональних, зокрема медичних, даних, що містяться в COVID-сертифікатах, що може використовуватися медичними працівниками з метою отримання інформації про підтвердження вакцинації особи за кордоном.

У Порядку надано визначення термінів: «цифровий документ про вакцинацію», «зчитувач цифрових документів про вакцинацію», «користувачі програмного забезпечення».

Порядком визначено основні вимоги до програмного забезпечення, процедура визначення можливості використання зчитувача.

Наказ від 07.10.2022 № 1834 «Зміни до пункту 2 Порядку внесення медичних записів стосовно пацієнтів, які вакцинувалися від COVID-19 за кордоном, до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я»

Передбачається, що в разі, якщо буде надано пацієнтом документ про вакцинацію за кордоном, то необхідність нотаріально засвідченого перекладу на державну мову іноземних документів типів ICVP або FDV або CDC для внесення медичного запису визначає лікар.

Внесення медичного запису до Реєстру на підставі іноземного документа медичний працівник здійснює після зчитування персональної, в тому числі і медичної інформації, з використанням програмного забезпечення, визначеного Міністерством охорони здоров’я України відповідним вимогам, встановленим розділом II Порядку визначення Міністерством охорони здоров’я України програмного забезпечення для зчитування персональних, зокрема медичних, даних, що містяться в COVID-сертифікатах про вакцинацію, що може використовуватися медичними працівниками з метою отримання інформації про підтвердження вакцинації особи за кордоном, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07.10.2022 № 1834.

У випадку, коли за результатом зчитування іноземного COVID-сертифіката підтверджується вакцинація від COVID-19, вноситься один медичний запис щодо дози, розгорнута інформація про яку зазначена в такому сертифікаті. Черговість дози в медичному записі зазначається згідно з даними іноземного COVID-сертифіката.

У випадку коли за результатом зчитування Health Card підтверджується вакцинація за кордоном, до Реєстру вносяться медичні записи щодо доз, розгорнута інформація про які наявні в Health Card. Черговість дози в медичному записі зазначається згідно з даними Health Card.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Наказ від 21.07.2022 № 449 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань організації спеціального навчання працівників дорожнього перевезення небезпечних вантажів»

Затверджено:

 • Вимоги до центрів спеціального навчання водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами
 • Порядок складання іспитів, оформлення та видачі свідоцтв за Європейською угодою про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами.

Визначено вимоги до функціонування центрів спеціального навчання водіїв, а саме до:

 • матеріально-технічної бази (до оснащення технічними засобами навчальних приміщень, площі навчальних приміщень (не менше ніж 2,4 м2 на одного слухача) тощо);
 • навчально-методичної бази та викладачів;
 • погодження програм та планів спеціального навчання;
 • визначення, обстеження та реєстрації центрів спеціального навчання;
 • організації спеціального навчання водіїв та уповноважених;
 • форми Свідоцтва про закінчення спеціального навчання.

Щоб визначити центр спеціального навчання, керівник центру повинен подати до Головного сервісного центру МВС заяву про намір проведення спеціального навчання і передбачені документи.

Визначено перелік документів, необхідних для складання іспитів та отримання свідоцтва ДОПНВ про підготовку водіїв; процедури розгляду поданих документів, приймання іспитів, оформлення, видачі та обліку відповідних свідоцтв. Іспити у водіїв та уповноважених прийматимуть працівники регіональних сервісних центрів Головного сервісного центру МВС. Тривалість іспиту з курсу підготовки уповноважених становить 150 хв. Екзаменаційний білет складається з теоретичного та практичного завдання. Теоретичне завдання складається з 40 тестових запитань, а практичне – з 10 тестових запитань. Під час складання іспиту особам дозволяється користуватися Європейською угодою про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) і додатками A, B до неї та Правилами дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

Строк дії свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія становить п’ять років з дати складання водієм іспиту за базовим та/або спеціалізованими курсами підготовки.

► Наказ набирає чинності з 1 січня 2023 року.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»