Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

02.11.2022

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон України від 21.09.2022 № 2622-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці»

Набирають чинності через 3 місяці з дня набрання чинності цього Закону (29.10.2022) норми щодо державної допомоги (виплат компенсації, допомоги та інших виплат) суб’єктам господарювання, реалізації змін у відносинах з цільовими страховими фондами та органами виконавчої влади, умов виплати допомоги по безробіттю, а також заходів щодо сприяння зайнятості населення (зокрема внутрішньо переміщених осіб); стимулювання працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; сприяння самозайнятості населення, організації підприємницької діяльності та створення нових робочих місць.

Набирають чинності через 6 місяців з дня набрання чинності цього Закону норми, що стосуються сприяння зайнятості зареєстрованих безробітних та розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності молоді.

Не застосовуються під час дії воєнного стану зміни до норм виплат компенсації, допомоги та інших виплат суб’єктам господарювання, що передбачені статтею 20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Внесено зміни до таких законодавчих актів України.

1. Кодекс законів про працю України: вилучено статтю 196 «Додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню», що стосувалась працевлаштування молоді; осіб, звільнених із військової служби; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2. Статі 6, 7, 10, 16, 21, 22, 23, 29, 31, 36, 37, розділ VIII «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», а саме:

 • Термін «державна служба зайнятості» замінено на «територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції».
 • Доповнено перелік осіб, які мають право на забезпечення та соціальні послуги:

- молодь, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце у разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних;
- одинока мати (батько), яка (який) здійснює догляд за дитиною з інвалідністю, та один з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновитель, опікун, піклувальник дитини з інвалідністю підгрупи А, які відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною у разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних.

 • Працюючі пенсіонери також мають право отримувати соціальні послуги щодо пошуку підходящої роботи, інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням.
 • Значно розширено види соціальних послуг, що надаються безробітним (з 8 до 15 найменувань).
 • Внесено зміни, пов’язані з формуванням правління, джерел формування коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд).
 • Право на допомогу по безробіттю мають особи, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж 7 місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 • Розмір застрахованим особам допомоги по безробіттю у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу) та тривалість її виплати визначається залежно від страхового стажу:

- до 3 років – 50 відсотків (тривалість виплат 180 календарних днів);
- від 3 до 6 років – 55 відсотків (тривалість виплат 210 календарних днів);
- від 6 до 12 років – 60 відсотків (тривалість виплат 240 календарних днів);
- від 12 до 18 років – 65 відсотків (тривалість виплат 270 календарних днів);
- від 18 до 24 років – 70 відсотків (тривалість виплат 300 календарних днів);
- від 24 до 30 років – 75 відсотків (тривалість виплат 330 календарних днів);
- понад 30 років – 80 відсотків (тривалість виплат 360 календарних днів).

 • Для внутрішньо переміщених осіб тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 120 календарних днів.
 • Для осіб передпенсійного віку (за два роки до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного для призначення пенсії за віком відповідного страхового стажу) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів.
 • Розмір допомоги по безробіттю повинен бути не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений правлінням Фонду для відповідної категорії осіб.
 • Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру: перша половина строку тривалості виплати допомоги по безробіттю – 100%; у подальшому – 50%.
 • Для особи, страховий стаж якої становить не менше 15 років і яка протягом 15 років, що передували місяцю надання статусу зареєстрованого безробітного, не отримувала допомогу по безробіттю, під час визначення розміру допомоги по безробіттю відсотки до середньої заробітної плати (доходу), встановлені цією частиною, збільшуються на 10 відсоткових пунктів.
 • Вилучено вимогу: «У разі зміни застрахованою особою місця проживання виплата допомоги по безробіттю продовжується після реєстрації її в установленому порядку як безробітного за новим місцем проживання».
 • Внесено зміни до умов припинення, скорочення тривалості, призупинення виплати допомоги по безробіттю.
 • Внесено зміни до умов виплати допомоги по безробіттю на період дії карантину та/або надзвичайної ситуації, зокрема під час дії воєнного стану.

3. Статті 1, 4, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 427, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 53, розділ XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про зайнятість населення».

Надано визначення термінів «ваучер», «профілювання», «суб’єкти ринку праці» та вилучено термін «молодий працівник». Зокрема, ваучер – це документ встановленого зразка, що дає особі відповідно до цього Закону право на перепідготовку за робітничою професією, підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутого за іншою спеціальністю, підготовку на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого) рівня вищої освіти), спеціалізацію та підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця. Під поняттям «військкомат» розуміють «територіальний центр комплектування та соціальної підтримки».

До зайнятого населення через категорію «батьки» віднесені патронатні вихователі, а також одинока мати (батько), яка (який) здійснює догляд за дитиною з інвалідністю, та один із батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновитель, опікун, піклувальник дитини з інвалідністю підгрупи А, які мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною.

До категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також інші категорії громадян, визначені КМУ, з урахуванням ситуації на ринку праці, а також встановлення карантину, виникнення надзвичайної ситуації, уведення надзвичайного або воєнного стану в країні.

Внесено корегування до питань реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, зокрема реалізацію програми зайнятості населення та її фінансування. Конкретизовано порядок надання державної допомоги (компенсації, допомоги, іншої виплати) суб’єкту господарювання та умови відмови у наданні цієї допомоги. Зокрема, зареєстрована безробітна особа раз на 5 років має право на працевлаштування у роботодавця з компенсацією за неї витрат (крім професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації).

Внесено корегування та доповнення у завдання та функції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (далі – Державна служба зайнятості ), його територіальних органів.

Перелік соціальних послуг у сфері зайнятості містить 8 найменувань видів послуг, а до заходів сприяння зайнятості населення належать 7 найменувань заходів. Примірна форма, порядок складання та ведення індивідуального плану працевлаштування зареєстрованого безробітного затверджується державною службою зайнятості.

Розмір компенсації витрат роботодавця на оплату праці внутрішньо переміщених осіб з числа зареєстрованих безробітних обмежений двома розмірами мінімальної заробітної плати, а розмір компенсації витрат роботодавця на перепідготовку та підвищення кваліфікації таких осіб обмежується вартістю такого навчання. Конкретизовано порядок дій у разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація.

Конкретизовано умови, за яких роботодавець, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних, може отримати компенсацію за рахунок коштів Держбюджету фактичних витрат за сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ). Зокрема, розмір цієї компенсації для суб’єктів малого підприємництва становить суму нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (протягом 12 місяців), а для інших роботодавців – 50% суми нарахованого єдиного внеску протягом 12 календарних місяців за умови збереження рівня заробітної плати в розмірі не менше ніж 3 мінімальні заробітні плати за кожну таку особу. У разі зменшення штатної чисельності працівників та/або фонду оплати праці роботодавець втрачає право на компенсацію.

Конкретизовано можливості для підвищення конкурентоспроможності молоді у період проходження стажування. Зокрема, роботодавцю за працевлаштування зареєстрованого безробітного компенсуються за рахунок бюджету Фонду 50% мінімальної заробітної плати за відповідну особу за місяць (на період не більше як 6 місяців).

Доповнено перелік категорій осіб, які мають право на одноразове отримання ваучера. Зокрема, до переліку віднесено осіб з інвалідністю за відсутності підходящої роботи, а також осіб, які у період дії воєнного стану в Україні або окремих її територіях під час служби, трудової та іншої діяльності, проживання на відповідній території дістали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій та у період здійснення воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам, у разі наявності відповідних рекомендацій в індивідуальному реабілітаційному плані, незалежно від встановлення їм інвалідності.

Внесено корегування у фінансування громадських та інших робіт тимчасового характеру в умовах воєнного стану, карантину або режиму надзвичайної ситуації чи надзвичайного стану.

До професійної орієнтації осіб, які звернулися до державної служби зайнятості, віднесено напрям «проведення професійної діагностики, яка полягає у застосуванні особами, які її проводять, комплексу послуг із виявлення та оцінювання індивідуально-психологічних особливостей, здібностей, інтересів, можливостей, навичок особи».

Відтепер Порядок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних затверджується КМУ.

У разі відмови зареєстрованого безробітного після проходження ним професійного навчання за кошти Фонду від працевлаштування така особа не має права на отримання соціальних послуг (крім інформаційних, консультаційних та послуг із працевлаштування) та матеріального забезпечення протягом 12 місяців.

Внесено зміни щодо статусу зареєстрованого безробітного, їх прав і обов’язків, умов припинення реєстрації як безробітного. Зокрема, статус безробітного може мати: одинока мати (батько), яка (який) здійснює догляд за дитиною з інвалідністю та один з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновитель, опікун, піклувальник дитини з інвалідністю підгрупи А, які відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною. Також статусу безробітного може набути член добровольчого формування територіальної громади, який відповідно до законодавства уклав контракт добровольця територіальної оборони на безоплатній основі, а також внутрішньо переміщені особи та особи, які перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії.

Послуги зареєстрованому безробітному надаються відповідно до індивідуального плану працевлаштування, що складається кар’єрним радником або спеціалізованим кар’єрним радником спільно з такою особою. Однією з умов припинення реєстрації безробітного є неповідомлення у період реєстрації зареєстрованим безробітним державній службі зайнятості про виїзд за межі України або його перебування у період реєстрації за межами України одноразово понад 14 календарних днів або сукупно понад 60 календарних днів протягом року (крім документально підтверджених передбачених випадків).

Розширено та уточнено поняття «підходяща робота» для безробітного (стаття 46). Для осіб, які не мають професії (спеціальності) і вперше шукають роботу, підходящою вважається робота, яка не потребує професійної підготовки або робота, що потребує первинної професійної підготовки, зокрема безпосередньо на робочому місці. Підбір підходящої роботи не обмежується межами адміністративно-територіальної одиниці, в якій особа зареєстрована як безробітна чи звернулася для пошуку роботи. Робота не може вважатися підходящою, якщо:

 • роботодавець не створив умови для перевезення до місця роботи у разі відсутності транспортної доступності та/або не забезпечив місцем проживання, зокрема за допомогою компенсації повністю або частково вартості таких витрат;
 • умови праці не відповідають правилам і нормам, встановленим законодавством про працю та охорону праці, зокрема якщо на запропонованому місці роботи порушуються встановлені законом строки виплати заробітної плати;
 • умови праці на запропонованому місці роботи не відповідають стану здоров’я особи, підтвердженому медичною довідкою.

Зареєстровані безробітні можуть залучатися до оплачуваних громадських робіт за їх згодою.

4. Статті 7, 11, ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» доповнено. Якщо у таких осіб не розірвані трудові договори з роботодавцем, що перебуває на непідконтрольній території або щодо якого немає інформації про місце перебування, заява на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, соціальні послуги, освіту зберігається у державній службі зайнятості на підконтрольній території до моменту деокупації (розблокування) відповідних територій, після чого протягом 7 календарних днів працівник повідомляє роботодавця (будь-якими засобами комунікації, також і електронними).

Інформування внутрішньо переміщених осіб з питань їх працевлаштування не належить до компетенції центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах соціального захисту, соціального обслуговування населення, волонтерської діяльності, з питань сім’ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну.

Закон України від 6.10.2022 № 2658-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про дорожній рух" щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення порядку встановлення та використання номерних знаків транспортних засобів»

Внесено зміни у статті 121, 221, 222, 255, 2652 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відтепер стаття 121 має назву «Порушення правил керування або експлуатації транспортного засобу, правил користування ременями безпеки або мотошоломами» та вилучено таке порушення як експлуатація транспортного засобу «без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами, у тому числі з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію, чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим».

Доповнено статтею 1213 «Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів», якою передбачено таке:

Керування або експлуатація транспортного засобу без номерного знака, з номерним знаком, що не належить цьому засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам, з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, перевернутим чи неосвітленим, закритим іншими предметами (в тому числі прозорими), з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію, забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію номерного знака з відстані двадцяти метрів, а так само вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знака, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Керування або експлуатація транспортного засобу із незаконно встановленими номерними знаками Збройних Сил України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації або дипломатичних представництв, консульств та інших міжнародних організацій, які користуються повним та частковим імунітетом, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушень, передбачених частиною другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – тягне за собою накладення штрафу в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Внесено зміни до статей 4, 34 Закону України «Про дорожній рух».

Відтепер до компетенції Кабміну у сфері дорожнього руху належить визначення порядку виготовлення та обліку номерних знаків для транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, та номерних знаків для разових поїздок.

Внесено зміни до реєстрації та обліку транспортних засобів, якими передбачена оформлення і видача реєстраційних документів в електронному вигляді, зокрема електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, за яким транспортним засобам присвоюються номерні знаки (їх буквено-цифрова комбінація). Зразки реєстраційних документів транспортних засобів затверджуються КМУ.

Закон України від 6.10.2022 № 2655-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності»

Закон набрав чинності 29.10.2022.

1. Внесено зміни до статей 171, 461, 49, 66 Кодексу цивільного захисту України.

Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту (далі – ДСНС) передбачають звернення до адміністративного суду у разі недопущення їх уповноважених посадових осіб до проведення планових або позапланових перевірок (з підстав, передбачених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»).

Стаття 46 «Оцінка відповідності у сфері цивільного захисту» доповнена окремою статтею 461 «Аудит пожежної та техногенної безпеки». Аудит пожежної та техногенної безпеки (далі – аудит) – аналіз стану діяльності суб'єкта господарювання або іншої юридичної особи, що проводиться за його заявою, з метою виявлення, запобігання та усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Проведення аудиту не потягне за собою застосування санкцій та/або інших заходів реагування. Строк проведення аудиту не може перевищувати 10 робочих днів. За результатами аудиту складається акт, який є дійсним протягом 3 місяців з дня його складення. Проводити аудит мають право, яка пройшла професійну атестацію експертів у сфері пожежної та техногенної безпеки (отримала відповідний кваліфікаційний сертифікат) та зареєстрована у Реєстрі організацій, що проводять аудит пожежної та техногенної безпеки, та експертів у сфері пожежної та техногенної безпеки. Конкретизовано вимоги до осіб, які можуть залучатись до проведення аудиту.

Договір страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання, інших юридичних осіб (крім суб’єктів господарювання, інших юридичних осіб, у користуванні яких є об’єкти підвищеної небезпеки) за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам внаслідок надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, зокрема пожеж та аварій на території та/або об’єктах нерухомості (далі – договір страхування відповідальності), укладається з урахуванням результатів аудиту пожежної та техногенної безпеки.

Конкретизовано порядок здійснення державного нагляду (контролю). Зокрема, у разі наявності у суб’єкта господарювання із середнім та/або незначним ступенями ризику (крім підприємств, установ, організацій державної та комунальної форм власності, а також суб’єктів господарювання, у користуванні яких є об’єкти підвищеної небезпеки) чинного Договору страхування відповідальності, планова перевірка такого суб’єкта не здійснюється протягом дії такого договору, але не більше: 6 років поспіль – щодо суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику; 10 років поспіль – щодо суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику. Страховик та суб'єкт господарювання із середнім та/або незначним ступенями ризику повинен подати інформацію до ДСНС про укладення договору страхування відповідальності упродовж 10 робочих днів з дня його укладення.

Розмір страхової суми за договором страхування відповідальності не може становити для суб’єктів господарювання: із середнім ступенем ризику – менше 3 тисяч мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, та із незначним ступенем ризику – менше 2 тисяч мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня року укладення договору страхування відповідальності.

Конкретизовано умови укладення договору страхування відповідальності, розміри та порядок виплати страхового відшкодування.

2. Внесено корегування до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», відповідно до яких органами державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки повинні здійснюватися заходи контролю з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами.

3. Внесено зміни до розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про страхування», які пов’язані з вищезазначеними змінами щодо страхування у сферах цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 21.10.2022 № 1205 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 733»

Внесено зміни до постанови КМУ від 27.09.2017 № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв’язку у сфері цивільного захисту».

Внесено зміни у визначення термінів. Зокрема, автоматизована система оповіщення – сукупність алгоритмів дій, процесів (заходів), технологій, а також організаційно і технічно поєднаних програмних і технічних засобів електронних комунікацій, засобів обробки та передачі (відображення) інформації, що забезпечують своєчасне доведення сигналів та інформації з питань цивільного захисту до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів управління і сил цивільного захисту, підприємств, установ, організацій та населення в разі загрози виникнення або під час виникнення надзвичайних ситуацій.

Конкретизовано, що якщо не проводиться цілодобове чергування в місцевих органах виконавчої влади (органах місцевого самоврядування), до запуску місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення можуть залучатися територіальні органи насамперед ДСНС та/або Національної поліції. Оповіщення та інформування центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів управління ДСНС про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій проводить ДСНС через оперативно-чергову службу державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС.

Утримання та забезпечення постійної готовності до дій за призначенням місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення здійснюють місцеві органи виконавчої влади (органи місцевого самоврядування) у районах, на територіях територіальних громад, у населених пунктах та на територіях, що віднесені до груп цивільного захисту.

Слова «проєктування та реконструкція» замінено словами «створення та модернізація» автоматизованих систем централізованого оповіщення.

Внесено зміни у вимоги до функціонування спеціальних систем оповіщення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації на атомних електростанціях; на гідротехнічних спорудах Дніпровського і Дністровського каскадів та в зонах їх можливого катастрофічного затоплення; локальні системи оповіщення. Зокрема, локальні системи оповіщення передбачені (окрім об’єктів підвищеної небезпеки, зона ураження від яких у разі виникнення на них надзвичайної ситуації досягає територій інших об’єктів або заселених територій) додатково на гідротехнічних спорудах або гідроелектростанціях напірного типу (крім Дніпровського та Дністровського каскадів), зонах катастрофічного затоплення від яких у разі виникнення на них надзвичайної ситуації досягає заселених територій, а також продуктопроводах (крім магістральних аміако-, нафто- та газопроводів).

До складу об’єктової системи оповіщення входять технічні засоби оповіщення та інформування, а також спеціалізовані технічні засоби попередження та інформування населення в місцях масового перебування людей. Порядок оперативного інформування населення з використанням сервісу широкомовного передавання повідомлень операторів мобільного зв’язку визначається МВС.

Конкретизовано порядок передавання попереджувального сигналу «Увага всім» (про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації) та спрощено порядок зберігання текстів повідомлень про надзвичайну ситуацію.

Внесено зміни у вимоги щодо забезпечення готовності автоматизованих систем оповіщення до використання за призначенням.

Вилучено конкретизацію організаційно-технічних заходів, що стосуються доставки сигналів оповіщення та інформації з питань цивільного захисту та надання електронних комунікаційних послуг під час загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації.

Види технічного обслуговування автоматизованих систем оповіщення, їх періодичність узгоджуються та визначаються в договорах про технічне обслуговування. Технічне обслуговування здійснюється згідно з вимогами експлуатаційно-технічної документації підприємств – виробників відповідних програмно-технічних засобів. Перед проведенням усіх перевірок готовності автоматизованих систем оповіщення оперативно-чергові служби пунктів управління обов’язково проводять комплекс організаційно-технічних заходів із метою запобігання несанкціонованому запуску технічних засобів оповіщення та інформування.

Зняття з експлуатації діючої автоматизованої системи оповіщення здійснюється за рішенням відповідного органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування), підприємства після введення в експлуатацію нової автоматизованої системи оповіщення.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Наказ МОЗ України від 15.09.2022 № 1667/250/384 од «Про внесення змін до Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності»

Внесено доповнення до Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, а саме, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406, а саме:

 • На період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування у випадках особистого звернення пацієнта, якому видано бланк листка непрацездатності (далі – ЛН), стосовно виправлення помилок у раніше виданому бланку ЛН, рішення про виправлення приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров'я, а за її відсутності керівник закладу охорони здоров’я за місцем проживання пацієнта (або за місцем отримання медичної та/або реабілітаційної допомоги) при дотриманні таких умов:

- у разі неможливості звернення пацієнта до закладу охорони здоров’я, лікарем якого було видано бланк ЛН, у зв’язку з розташуванням такого закладу в районі проведення воєнних (бойових) дій, або перебуванням в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), чи припиненням діяльності внаслідок обставин непереборної сили;
- помилки виправляються головою лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, а за її відсутності – керівником закладу охорони здоров’я з урахуванням того, що пункти 2, 4 виправленню не підлягають та виправлення тексту підтверджується записом «Виправленому вірити», підписом та печаткою закладу охорони здоров'я «Для листків непрацездатності»;
- виправлення помилки можливе лише в таких графах ЛН: «прізвище, ім'я, по батькові непрацездатного» – при умові внесення змін не більше ніж на 35 відсотків літер кожного слова; «місце роботи: назва підприємства, установи, організації»; «причина непрацездатності» – за наявності первинної облікової медичної документації.

 • На випадки виправлення помилок відповідно до вищезазначеного пункту не поширюються вимоги щодо оформлення дублікатів ЛН, у разі втрати ЛН.
 • Дія вищезазначених пунктів поширюється на ЛН, що були видані згідно з пунктом 81 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2021 № 1066 «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2.06.2021 за № 728/36350».
Редакція Редакція журналу «Охорона праці»