Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

27.10.2022

Верховна Рада України

Закон України від 21.09.2022 № 2623-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні і надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном»

Внесено зміни до статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», якими передбачено, що «іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування або укладення гіг-контракту або під час перебування на законних підставах на території України у випадку, передбаченому частиною тринадцятою цієї статті, отримали дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні та посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період роботи в Україні».

Внесено зміни до статей 1, 3, 38, 39, 42, 52 Закону України «Про зайнятість населення».

Зміни стосуються діяльності суб’єктів господарювання, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; а також застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні, в частині удосконалення процедури видачі, продовження дії, внесення змін та видачі дублікату дозволу, що реалізується територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (далі – Територіальний орган). Вилучено терміни «іноземні високооплачувані професіонали», «іноземні ІТ-професіонали» та «іноземний працівник творчої професії», а також вимоги щодо заборони діяльності суб’єктів господарювання – роботодавців, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця без дозволу.

Не можуть призначатися на посаду або займатися трудовою та іншою діяльністю в Україні іноземці та особи без громадянства, включені до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, а також іноземці та особи без громадянства, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».

Видача дозволу на застосування праці передбачена для таких категорій осіб:

  • іноземні наймані працівники, у тому числі гіг-працівники (строк дії дозволу не більше як на два роки);
  • відряджені іноземні працівники (строк дії дозволу не більше як на три роки);
  • внутрішньокорпоративні цесіонарії (строк дії дозволу не більше як на три роки);
  • іноземці та особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; іноземці та особи без громадянства, які оскаржують рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (строк дії дозволу не більше як на один рік);
  • особи, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та особи, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства (строк дії дозволу не більше як на один рік);
  • іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти та мають намір у період навчання та після закінчення навчання, за умови працевлаштування не пізніше ніж за 30 календарних днів до моменту завершення навчання, провадити трудову діяльність в Україні (строк дії дозволу не більше як на один рік).

Установлено також розміри оплати за отримання дозволу.

Перелік документів для отримання дозволу містить дев’ять документів (разом з додатковими документами для окремих категорій осіб), для продовження дії дозволу – три документа. Крім того, Територіальний орган отримує самостійно інформацію щодо заявника з трьох інформаційних баз. Передбачено п’ять шляхів подачі документів. Документи, складені іноземною мовою, мають бути перекладені українською мовою. Справжність підпису перекладача має бути засвідчена нотаріально.

Територіальний орган повинен прийняти рішення протягом семи робочих днів про видачу дозволу та протягом трьох робочих днів – про продовження дії дозволу або про внесення змін до нього. Визначено три категорії осіб, яким продовжуються строки розгляду заяв про видачу дозволу. Визначено шість підстав для відмови у видачі, продовженні дії, внесенні змін до дозволу, а також 11 підстав для скасування дозволу

Скасовано умови обмеження виплати заробітної плати (зокрема, вимогу до роботодавця сплачувати іноземному громадянину, працевлаштованому в Україні, винагороду в розмірі не менш як 10 мінімальних зарплат).

Закон України від 21.10.2022 № 2664-IX «Про внесення змін до статті 1 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”»

Законом передбачено, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених в абзаці першому частини 11, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням.

Тобто законом встановлено добровільну постановку на військовий облік для жінок, за винятком медиків.

Закон набрав чинності з 26.10.2022 року.

Кабінет Міністрів України

Постанова від 14.10.2022 № 1172 «Про затвердження Порядку припинення трудового договору у разі смерті роботодавця – фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою»

Для припинення трудового договору працівник подає в електронній або паперовій формі до будь-якого центру зайнятості шість документів. У день подання від працівника заяви центр зайнятості повідомляє про припинення трудового договору Пенсійному фонду України та ДПС і надсилає відповідну інформацію в електронній формі. Протягом трьох робочих днів з дня надходження інформації про припинення трудового договору Пенсійним фондом України вноситься відповідна інформація до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Датою припинення трудового договору вважається день подання заяви працівником.

Центр зайнятості на вимогу працівника на підставі відомостей з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування вносить запис про припинення трудового договору до трудової книжки, яку надав працівник, із зазначенням причини звільнення відповідно до пункту 81 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, але не раніше ніж через три робочих дні з дня подання заяви.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»