Колесник Сергій

Магістральні газопроводи в надійних руках

20.12.2023

З початком бойових дій миколаївським газовикам доводиться виконувати роботу в екстремальних умовах, а їхнім керівникам – приймати нові виклики та застосовувати нестандартні заходи для збереження людей і засобів виробництва. 

Навіть після деокупації значні території Миколаївщини залишаються небезпечними для проведення робіт через ризик мінування. Унаслідок ворожих ракетних обстрілів підвищуються ризики ураження працівників навіть у регіонах, де не ведуться активні бойові дії.

Історія створення та розвитку газової промисловості України бере початок з відкриття на початку ХХ ст. розташованого у Львівській області Дашавського родовища природного газу. У 1924 році (і саме цей рік вважають роком заснування газової промисловості України) збудовано газопровід від смт   Дашава до м.  Стрий, перший на території України.

З 1950 року, коли було відкрито Шебелинське газоконденсатне родовище в Харківській області, починається газифікація південно-східних регіонів України, а також Молдови та Росії. Починаючи з 1962 року газотранспортна система інтенсивно ­розвивається в південному напрямку України.

Для забезпечення виконання технологічних транс­портних завдань у складі Харківського управління магістральних газопроводів 1 липня 1963 року було створено Миколаївське районне управління магістральних газопроводів. До його складу вхо­дили території Молдови, Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, Криму з ГРС у містах Армянськ та Красноперекопськ. Це дозволило опе­ративно розв’язувати питання подальшого розвитку газотранспортних систем південного регіону України, включно з Кримом, та Молдови.

Одним з підприємств, яке забезпечує надійну експлуатацію об’єктів газотранспортної системи (далі – ГТС), є Миколаївське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів (далі   – підприємство, Миколаївське ЛВУМГ), якому в цьому році виповнилося 60 років.

Сучасне Миколаївське ЛВУМГ є структурним підрозділом Товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» (далі – Товариство, ТОВ «ОГТСУ»). Підприємство транс­портує природний газ споживачам Миколаївської та Одеської областей та в країни Західної Європи.

Основними завданнями Миколаївського ЛВУМГ є такі:

  • забезпечення транспортування природного газу та ефективної роботи магістральних газопроводів за рахунок оптимальних режимів роботи обладнання, надійності його функціонування;
  • забезпечення надійної роботи лінійної частини магістральних газопроводів, компресорних станцій, газопроводів-відгалужень, газорозподільних станцій, газовимірювальних станцій та інших інженерних споруд;
  • виконання капітальних та поточних ремонтів механічного, енергетичного і технологічного устаткування, споруд на трасах газопроводів, ремонту та експлуатації автотранспорту і спецтехніки, контрольно-­вимірювальних приладів, засобів автоматики та телемеханіки, здійснення електричних вимірювань і випробувань обладнання;
  • розвиток і ремонт газотранспортних систем та газорозподільних мереж.

Майже всі технологічні процеси підприємства належать до робіт підвищеної небезпеки, виконання яких вимагає від персоналу спеціальної кваліфікаційної підготовки. Тому в Товаристві значну увагу зосереджують на професійному навчанні працівників, підвищенні їхньої кваліфікації, навчанні з питань охорони праці. Останнім часом широко застосовують систему дистанційного навчання, яка дає змогу швидко й об’єктивно оцінити рівень знань з питань охорони праці великої кількості працівників. Систематичні тестування стали вже звичною процедурою для всіх працівників під­відомчих підприємств.

Як організовано охорону праці на підприємстві

Основною особливістю виробництва є те, що майже всі об’єкти Миколаївського ЛВУМГ є вибухонебезпечними та пожежонебезпечними, адже тут використовуються, зберігаються, транспортуються небезпечні речовини: природний газ, одорант (суміш природних меркаптанів), пропан-бутан, пально-мастильні матеріали, метанол тощо. Тож виконання цих робіт потребує суворого дотримання вимог безпеки, отримання дозвільних документів, оформлення нарядів-допусків та іншої документації з питань охорони праці.

ТОВ «ОГТСУ» (а відповідно, і Миколаївське ЛВУМГ) сертифіковано на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 та ISO 50001. У Товаристві впроваджено інтегровану систему менеджменту (далі – ІСМ), яка складається із системи менеджменту якості, системи екологічного менеджменту, системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці та системи енергетичного менеджменту. Ці системи ґрунтуються на документах ІСМ Товариства: Політика у сфері якості, Екологічна політика, Політика у сфері охорони здоров’я та безпеки праці, Енергетична політика.

Система менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці ТОВ «ОГТСУ» спрямована на забезпечення безпечних та здорових умов праці, запобігання виробничим травмам і погіршенню стану здоров’я працівників під час надання послуг транспортування природного газу. Ця система забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, аварій, профзахворювань на виробництві, сприяє вдосконаленню діяльності в цьому напрямі кожного структур­ного підрозділу і кожної посадової особи, а також дотриманню чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів, виконанню працівниками інструкцій з охорони праці.

Службу охорони праці, пожежної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі – СОП) підприємства очолює начальник служби Олег Бовт. Спеціалісти СОП постійно здійснюють контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил по­водження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, вимагають від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти з охорони праці, вносять керівнику підприємства пропозиції про притягнення до відповідальності осіб, які порушують вимоги охорони праці, та про заохочення тих, хто бере активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці.

Serhii Kolesnyk

Main gas pipelines are in good hands

Since the outbreak of hostilities, Mykolaiv gas workers have had to work in extreme conditions, and their managers have had to take on new challenges and apply non-standard measures to save people and production facilities. One of the companies that ensures reliable operation of the gas transmission system facilities is Mykolaiv Linear Production Department of Main Gas Pipelines, which celebrated its 60th anniversary this year.

Статтю повністю читайте в журналі "Охорона праці" № 12/2023

Кореспондент Колесник Сергій