Редакція журналу «Охорона праці»

Інститут мовознавства: терміни «керування» та «управління»

15.01.2021

У 2021 році має бути прийнято новий закон у сфері охорони праці України, в основі якого ОЦІНКА ТА КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ.

Для з’ясування відмінностей між термінами «керування ризиками» та «управління ризиками» журнал звернувся до Інституту мовознавства імені О. О. Потебні. Наводимо офіційну відповідь Інституту щодо вживання зазначених лексем.

На запит головного редактора ТОВ «Редакція журналу «Охорона праці» Д. Л. Матвійчука щодо вживання лексем управління та керування в сучасній українській літературній мові повідомляємо:

У мові документів і щоденній практиці ЗМІ активно вживані словосполучення орган управління та орган керування, що виступають як абсолютні синоніми. Крім того, у багатьох офіційних документах, зокрема державних стандартах, паралельно вживані як абсолютні синоніми словосполучення управління ризиками та керування ризиками.

Аналізовані іменники керування та управління в багатьох випадках можуть бути взаємозамінними в тексті, оскільки мають тотожні лексичні значення, тобто вступають у синонімічні відношення в мові. Проте ці одиниці не можна вважати абсолютними синонімами, про що свідчить, наприклад, обсяг лексичного значення іменника управління, описаний у «Словнику української мови» в одинадцяти томах (1970 – 1980). Словом управління позначають, крім тотожних з одиницею керування значень, «адміністративну установу або відділ якоїсь установи, організації, що відає певною галуззю господарської, наукової, військової і т. ін. діяльності»; «працівників згаданої вище установи або відділу» (у розмовному мовленні).

Цими значеннями одиниця управління й відрізняється від іменника керування.

Слово управління закріпилося в українській мові у XX ст. під російським впливом. Скажімо, «Словарь української мови» за ред. Б. Грінченка (1909) не подає згаданої лексеми, як і слова управляти, в аналізованих значеннях. Імовірно, укладачі цієї праці, передусім Б. Грінченко, відчували неприродність для української мови слів управління та вихідного дієслова управляти в значенні «керувати». У «Малорусько-німецькому словарі» Є. Желехівського та С. Недільського (1886) – найвідомішій лексикографічній праці, що з’явилася в XIX ст. на західних українських землях, – засвідчено лексеми управитель, управителів, управительський, управительша, управляти «regieren», управник, управництво, управство (три останні лексеми перейшли до застарілого шару лексики, у сучасній українській літературній мові не вживані), але у виданні немає одиниці управління. Появу одиниці управляти в згаданому словникові варто пояснювати впливом церковнослов’янської мови на тогочасну писемну практику Галичини, а також впливом російської мови. У «Малорусько-німецькому словарі» Є. Желехівського та С. Недільського подано також слово керувати, віддієслівний іменник від цього дієслова не наведений.

Пізніші кодекси української мови аж до Другої світової війни подають слово управління здебільшого в значенні «адміністративна установа або відділ якоїсь установи, організації, що відає певною галуззю господарської, наукової, військової і т. ін. діяльності; працівники згаданої вище установи або відділу». Майже всі словники того часу наводять до розгляданого слова синонім управа. Навіть після мовної реформи 1933 р. українська лексикографія засвідчувала вживання слова управління тільки в щойно згаданому значенні.

Пізніші, повоєнні, словники закріплюють слова управляти, управління зі значеннями, що відповідають сучасному вживанню.

У деяких порадниках зі стилістики сучасної української літературної мови обґрунтовано думку, згідно з якою іменник керівництво означає настановчу дію, часом – законодавчу; керування – регуляційну й таку, що направляє; виконавчу, здійснювану в певних межах; управління – це синонім до слова керування, коли йдеться про механізм. У значенні «адміністративна установа» вживані тільки лексеми управління та управа. (Як бачимо, сфера застосування одиниці управління істотно обмежена порівняно з іншими джерелами).

Отже, словосполучення органи керування та органи управління, керування ризиками та управління ризиками – синонімічні.

Проте перевагу віддаємо першій одиниці (органи керування, керування ризиками) як такій, що має за собою більшу традицію вживання в українській мові та відповідає її лексичній структурі.

Відповідь надав кандидат філологічних наук,

старший науковий співробітник О. І. Скопненко

Зображення та документи

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»