Федоренко Микола

Чи є декларація документом дозвільного характеру?

23.01.2024

Чи правомірна вимога щодо надання суб’єктом господарювання декларації відповідності матеріально-технічної бази законодавства у складі тендерної документації? Відповісти на це запитання можна, з’ясувавши, чи є декларація документом дозвільного характеру.

Відповідно до статті 41 ЗУ «Про публічні закупівлі» переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати копію ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження певного виду господарської діяльності (у разі їх наявності).

Документ дозвільного характеру

Документ дозвільного характеру – дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ в електронному вигляді, який дозвільний орган зобов’язаний видати суб’єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб’єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності (стаття   1 ЗУ  «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV, далі – Закон № 2806-IV).

Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності визначено в додатку до ЗУ  «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011 № 3392-VI та станом на 30 листопада цього року налічує 74 види господарської діяльності, на здійснення яких потрібен дозвіл. У зазначеному переліку, зокрема, Дозвіл на виконання будівельних робіт; Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою; Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів.

Перелік певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларації про провадження господарської діяльності (тобто можуть здійснюватися на підставі документів дозвільного характеру), затверджено постановою КМУ від 25.08.2010 № 725 (у редакції постанови КМУ від 24.10.2012 № 973). Цей Перелік станом на 31.12.2023 містить 47 видів дій щодо провадження (видів) господарської діяльності та відповідних документів дозвільного характеру (дозволів, сертифікатів, погоджень, підтверджень, повідомлень тощо).

Приймання документів дозвільного характеру та їх видачу здійснюють дозвільні органи або державні адміністратори центрів надання адміністративних послуг (стаття 4-1 Закону № 2806-IV). Дозвільні центри є складовою частиною центрів надання адміністративних послуг, що функціонують відповідно до статті   12 ЗУ «Про адміністративні послуги».

Порядок видачі дозволів на виконання робіт під­вищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (далі – Порядок № 1107), визначає про­цедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання Держпраці та її територіальними органами дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі дозволу, наведено в Групі А додатка 2 до Порядку № 1107.

Щоб отримати документ дозвільного характеру, потрібно провести експертне обстеження щодо використовуваного суб’єктом господарювання виробничого обладнання та виконуваних на підприємстві видів робіт підвищеної небезпеки з оформленням Висновку експертизи (наприклад, щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання за формами, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 03.12.2021 №  1190).

У Законі №  2806-IV визначено підстави для відмови у видачі, переоформлення та анулювання документа дозвільного характеру.

Загальну політику з питань нагляду (контролю) дозвільної системи у сфері господарської діяльності реалізує Державна регуляторна служба України (п.  3 По­ложення про Державну регуляторну службу України, затвердженого постановою КМУ від 24.12.2014 № 724).

Відомості про документи дозвільного характеру та декларації вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДРПОУ) (стаття 6 Закону № 2806-IV).

Чинним законодавством не передбачено Реєстр документів дозвільного характеру (ведення такого Реєстру скасовано розпорядженням КМУ від 10.03.2017 № 166-р).

Провадження господарської діяльності без одержання дозволу або іншого документа дозвільного характеру є порушенням, що підпадає під дію статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), а неповідомлення або несвоєчасне повідомлення дозвільним органом суб’єкта господарювання або адміністратора про відмову у видачі документа дозвільного характеру – під дію статті 166-10 КУпАП. Згідно зі статтею 164 КУпАП накладення штрафних санкцій за  провадження господарської діяльності без одержання дозволу або іншого документа дозвільного характеру не належить до компетенції Держпраці.

Малюнок Ю. Судака

Mykola Fedorenko

Is the declaration a permitting document?

Pursuant to Article 41 of the Law of Ukraine "On Public Procurement", the winner of the procurement procedure must provide a copy of a license or permit document for a certain type of economic activity (if any) when concluding a procurement agreement.Is the requirement to provide a declaration of compliance with the material and technical base of the legislation as part of the tender documentation legitimate? This question can be answered by finding out whether the declaration is a permitting document.

Статтю повністю читайте в журналі "Охорона праці" № 1/2024 або КАБІНЕТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Автор Федоренко Микола