Редакція журналу «Охорона праці»

28 квітня ‒ День охорони праці

16.04.2021

Пропонуємо  розробку уроку  до Дня охорони праці для учнів шкіл.

Мета заняття:

 • Ознайомити учнів з поняттям «охорона праці».
 • Ознайомити учнів з нормативно-правовими документами, спрямованими на захист життя, здоров’я та працездатності людини під час роботи.
 • Виховувати шанобливе ставлення до всіх професій.
 • Показати можливі ризики та наслідки порушення вимог безпеки.
 • Засвоїти з учнями основні обов’язки працівника з охорони праці.
 • Ознайомити учнів з історією виникнення Дня охорони праці, з основними завданнями Міжнародної організації праці.
 • Назвати та пояснити тему цьогорічного Дня охорони праці.
 • Розвивати увагу, почуття відповідальності, самостійність.

Хід заняття

1. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів. Повідомлення теми і мети уроку.

Ребус:

2. Формування поняття про охорону праці.

Сьогодні ми розглянемо таке поняття, як «охорона праці», дізнаємося, чому потрібно охороняти працю і як треба поводитися під час роботи, щоб зберегти здоров’я.

Є різні види праці. Певний вид праці називається професією. У кожній професії є свої різновиди праці, які називаються спеціальностями (фахами). Наприклад, «Я – учитель» – це загальне поняття. Конкретніше буде сказати: «Я – учитель початкових класів (учитель біології, математики тощо)».

Світ професій дуже великий, їх налічується близько шести тисяч. Професії умовно можна поділити на декілька груп:

 • «Людина – людина». Це професії, основою яких є робота з людьми. Наприклад, педагог, лікар, продавець. Той, хто хоче обрати професію такого типу, повинен розвивати вміння спілкуватися, мати терпіння, врівноваженість.
 • «Людина – техніка». Професії, пов’язані зі створенням, монтажем, збиранням та налагодженням технічних пристроїв, ремонтом техніки. Наприклад, електрик, слюсар, водій, швачка. Щоб оволодіти цими професіями, треба особливу увагу приділяти урокам трудового навчання, технічній праці.
 • «Людина – природа». Професії ветеринара, агронома, геолога, зоотехніка, овочівника, квітникаря, садівника, мікробіолога. Для тих, хто любить живу природу.
 • «Людина – знакова система». Це професії програміста, бухгалтера, коректора, музиканта, актора, письменника, художника, архітектора, дизайнера, модельєра та багато інших професій, пов’язаних переважно з обробкою різних знаків: усна й писемна мова, цифри, ноти, схеми, карти, графіки, малюнки, формули тощо.

У кожного виду праці та на кожному робочому місці є такі умови, які можуть погано впливати на здоров’я працівника – він може захворіти або отримати травму. Для того щоб цього не сталося, щоб працівник виконував корисну та важливу роботу і завжди повертався з роботи додому здоровим, потрібні зусилля багатьох людей, об’єднані поняттям «охорона праці».

Визначення поняття «охорона праці» дано у статті 1 Закону України «Про охорону праці»: це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.

Тут учні наводять приклади професій (бажано назвати професії кожної з наведених груп) і для кожної професії:

 • визначають її важливість та необхідність;
 • виявляють шкідливі та небезпечні виробничі фактори;
 • пропонують, що зробити, щоб ці фактори якнайменше впливали на працівника.

Життя і здоров’я працівників охороняються законом.

В Основному Законі ‒ Конституції України зазначено: «Кожен має право на належні, безпечні й здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється» (ст. 43). «Кожен, хто працює, має право на відпочинок» (ст. 45). Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також щорічної оплачуваної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи в нічний час. Громадяни мають право на соціальний захист (ст. 46), що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та інших випадках, передбачених законом.

Законодавство про охорону праці складається з:

 • Закону України «Про охорону праці»; 
 • Кодексу законів про працю України; 
 • Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
 •  прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Відповідно до принципів державної політики в галузі охорони праці:

 • життя і здоров’я працівників є важливішим за результати роботи;
 • на кожному робочому місці повинні бути створені належні умови праці незалежно від виду діяльності підприємства;
 • трудові процеси повинні бути пристосовані до можливостей здоров’я працівника;
 • забезпечується соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
 • проводиться навчання, професійна підготовка і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;
 • завдання охорони праці розв’язуються з використанням економічних методів, досягнень у галузі науки і техніки та охорони довкілля;
 • робота з охорони праці проводиться на місцевому та державному рівнях, у цій сфері повинно бути співробітництво між державними органами, організаціями, об’єднаннями громадян, роботодавцями, працівниками;
 • є обов’язковим міжнародне співробітництво у сфері охорони праці, використання світового досвіду поліпшення умов і підвищення безпеки праці.

Життя і здоров’я працівника залежить не лише від того, наскільки його трудові права захищені законом і забезпечуються на практиці державою та роботодавцем. Багато залежить і від поведінки самих працівників на роботі. Їх необачність може спричинити небезпеку не тільки для їхнього життя, але й для життя і здоров’я інших людей.

Законодавством встановлено такі обов’язки з охорони праці, які повинні виконувати працівники усіх професій на кожному робочому місці:

 • дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства (або іншого місця роботи);
 •  знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • проходити в установленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди;
 • відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я, або людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля, і негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця;
 • про кожний нещасний випадок негайно повідомити керівника робіт або роботодавця; зберегти робоче місце в такому стані, в якому стався нещасний випадок, якщо така ситуація не є небезпечною для людей, виробничого середовища або довкілля; вжити заходів щодо надання медичної допомоги потерпілим.

Кожен працівник перед початком роботи повинен бути навчений вимог охорони праці для своєї професії та виду роботи. Працівник зобов’язаний суворо дотримуватися цих вимог і в жодному разі не перевіряти на власному досвіді, що станеться у разі їх порушення, – такий негативний досвід, найімовірніше, уже був у чиємусь житті. Про це – прислів’я, поширене серед фахівців з охорони праці: «Кожен рядок інструкцій і порядків написаний чиєюсь кров’ю».

Найчастіше нещасні випадки стаються:

1) з працівниками, які тільки почали свою трудову діяльність (зі стажем роботи до 2 років), ‒ через те, що молодий працівник ще недостатньо вивчив усі вимоги охорони праці на своєму робочому місці;

2) з працівниками, які вже давно виконують цю роботу (зі стажем роботи понад 14 років), ‒ через те, що працівник занадто добре вивчив вимоги охорони праці на своєму робочому місці. Ба більше, тепер він, як йому здається, знає, які з цих вимог справді працюють, а які «можна» вважати формальністю. Того, що так не можна, такого працівника навчає сумна реальність.

Для закріплення вивченого матеріалу учням пропонується відповісти на запитання:

а) що таке «охорона праці»?

б) чому потрібно охороняти працю?

в) хто повинен виконувати роботу з охорони праці?

г) що може зробити учень, щоб зберегти своє здоров’я під час навчання?

3. Розповідь про День охорони праці.

Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня вшанування пам’яті працівників, які загинули на роботі. Він уперше був організований американськими та канадськими робітниками в 1989 році.

Всесвітній день охорони праці відзначається щороку 28 квітня за ініціативою Міжнародної організації праці (МОП). Ця організація була заснована в 1919 році урядами різних країн для забезпечення миру в усьому світі на основі усунення соціальної несправедливості та поліпшення умов праці.

МОП розробляє міжнародні трудові норми у формі конвенцій і рекомендацій, що встановлюють мінімальні стандарти основних трудових прав: робочий час, час відпочинку, оплата праці, здорові та безпечні умови праці, рівні можливості чоловіків і жінок тощо. Своїми першочерговими завданнями МОП визначає: підтримку демократії і соціального діалогу, боротьбу з бідністю і безробіттям, заборону дитячої та примусової праці.

Починаючи з 2003 року, понад 100 країн світу відзначають Всесвітній день охорони праці. Це зробили для того, щоб привернути увагу всього суспільства до проблеми збереження здоров’я людини на робочому місці, досягти зниження рівня виробничого травматизму, смертності на робочих місцях. Наша держава підтримала ініціативу відзначення Всесвітнього дня охорони праці і, відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006, визначила 28 квітня як День охорони праці в Україні.

Для закріплення вивченого матеріалу учням пропонується відповісти на запитання:

а) коли відзначається Всесвітній день охорони праці? Для чого його встановили?

б) чи відзначається День охорони праці в Україні? Коли?

в) що таке Міжнародна організація праці? Які її основні завдання?

Тему (девіз) Всесвітнього дня охорони праці щороку визначає МОП.

Пандемія COVID-19 обумовила вибір теми Дня охорони праці як у 2020-му, так і у 2021 році. Девіз Дня охорони праці ‒ 2020 звучав так: «Зупинимо пандемію: безпека і здоров’я на роботі можуть врятувати життя». Минулого року вірус зупинив життя цілої планети і внаслідок цього, звичайно, постраждали як роботодавці, так і працівники. Разом з кризою прийшло усвідомлення важливості зміцнення систем безпеки та здоров’я на роботі. Девіз цьогорічного Дня охорони праці: «Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі ‒ 2021: передбачати, готуватися та реагувати на кризу ‒ Інвестиції у стійкі системи безпеки та здоров’я на роботі». Це означає необхідність посилення життєстійкості та протидії нинішнім і майбутнім кризам з урахуванням винесених уроків і набутого досвіду у сфері праці.

Демонструються постери на тему профілактики поширення вірусу. Для закріплення вивченого матеріалу учням пропонується переказати те, що зображено на постерах.

Прохання до учнів: назвати плюси і мінуси дистанційного навчання.

Підсумки заняття

 1. Що таке «охорона праці»?
 2. Чому потрібно охороняти працю?
 3. Хто опікується охороною праці?
 4. Коли і з якою метою відзначають День охорони праці?
 5. Чому присвячений День охорони праці – 2021?
 6. Як ми можемо подбати про власну безпеку?

Ольга Бутиліна, інженер з охорони праці

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»