Якименко (Купира) Зінаїда

Той, що надихає

13.01.2021

Керівники вищої ланки мають узяти на себе загальну відповідальність за систему менеджменту промислової безпеки та охорони здоров’я в такій самій мірі, як відповідають за систему управління бізнесом загалом. Вони можуть доручати виконання завдань комусь іншому, зберігаючи за собою відповідальність за результат. Про лідерство в стандарті ISO 45001.

ISO 45001 – ПРО ЛІДЕРСТВО

Питанням лідерства в стандарті ISO 45001 (вимоги до системи управління охороною здоров’я і безпекою праці, які було зібрано з передового досвіду Міжнародної організації праці та всіх норм і стандартів, що були до цього) присвячено розділ 5 «Лідерство та участь працівників». Зазначений стандарт націлено на підсилення ролі керівників у питаннях професійної безпеки й керування ризиками.

У стандарті поняття «керівники вищої ланки» визначено, як особа або група осіб, які спрямовують та контролюють діяльність організації на вищому рівні. Керівники вищої ланки мають забезпечити визначення і доведення до працівників всіх рівнів обов’язків і повноважень для виконання відповідних функцій у межах системи менеджменту ПБОЗ (професійної безпеки і охорони здоров’я) і підтримку – документовану інформацію.

Керівники вищої ланки повинні демонструвати своє лідерство та відповідальність щодо системи менеджменту ПБОЗ за допо­могою:
a) повної відповідальності за запобігання травмам і захворюванням, пов’язаним з виробничою діяльністю, а також за забезпечення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях і під час виробничої діяльності;
b) забезпечення розробки політики та цілей у сфері ПБОЗ, які узгоджуються зі стратегічним напрямом організації;
c) забезпечення інтеграції вимог системи менеджменту ПБОЗ у бізнес-процеси організації;
d) забезпечення доступності ресурсів, потрібних для розробки, упровадження, підтримки та поліпшення системи менеджменту ПБОЗ;
e) поширення в організації розуміння важливості результативного менеджменту ПБОЗ і відповідності вимогам системи мене­джменту ПБОЗ;
f) забезпечення досягнення си­стемою менеджменту ПБОЗ намічених результатів;
g) залучення керівників вищої ланки та надання підтримки працівникам у забезпеченні результативності системи менеджменту ПБОЗ;
h) забезпечення та підтримки постійного поліпшення;
i) підтримки інших відповідних керівників у демонстрації ними лідерства у сфері їхньої відпові­дальності;
j) розроблення, розвитку та просування організаційної культури, яка підтримує систему менеджменту ПБОЗ;
k) захисту працівників від переслідувань за повідомлення про події, небезпеки, ризики;
l) забезпечення того, щоб організація встановлювала й упроваджувала процес (-и) для консультацій із працівниками та їхньої участі;
m) підтримки створення та функціонування комітетів з питань охорони здоров’я і безпеки праці.

Як бачимо, вимоги стандарту спрямовано на те, щоб система менеджменту ПБОЗ була впроваджена в усі виробничі операції, а не функціонувала як незалежна система. Тому керівники вищої ланки мають узяти на себе загальну відповідальність за систему менеджменту ПБОЗ у такій самій мірі, як відповідають за систему управління бізнесом загалом. Керівники вищої ланки можуть доручати виконання завдань комусь іншому, зберігаючи за собою відповідальність за результат. Саме на керівників вищої ланки покладено обов’язок підтримувати загальну культуру організації щодо ПБОЗ.

Керівники вищої ланки також повинні заохочувати працівників повідомляти про події, небезпеки, ризики, можливості та водночас захищати працівників від можливих репресій, як-от загроза звільнення або дисциплінарні заходи.

У пункті 5.2 стандарту зазна­чено, що політика у сфері ПБОЗ має бути:
a) доступна у вигляді документованої інформації;
b) доведена до відома працівників на всіх рівнях в організації;
c) доступна для зацікавлених сторін;
d) актуальна та прийнятна.

Політику у сфері ПБОЗ зазвичай оформляють у вигляді документа, його підписує керівник організації. Політика повинна містити набір зобов’язань, наміри поліпшувати показники у сфері ПБОЗ. Далі ці наміри мають стати основою для встановлення конкретних вимірних цілей у сфері ПБОЗ.

ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ

Пункт 5.3 стандарту визначає функції, обов’язки та повноваження в організації. Працівники на всіх рівнях організації повинні взяти на себе відповідальність за ті аспекти системи менеджменту ПБОЗ, якими вони керують. Хоча обов’язки та повноваження можуть бути розподілені, проте керівники вищої ланки відповідають за функціонування си­стеми менеджменту ПБОЗ.

Водночас керівники вищої ланки є відповідальними і мають повноваження для забезпечення системи менеджменту ПБОЗ. Кожен працівник на робочому місці повинен брати до уваги не тільки власне здоров’я й безпеку, але також здоров’я й безпеку інших.

Персонал організації є головною зацікавленою стороною в системі менеджменту ПБОЗ. Персонал має бути залучено до розробки, упровадження та функціонування системи менеджменту на всіх етапах. Особливо важлива участь персоналу на етапах:

  • ідентифікації небезпек, оцінки ризиків і можливостей та визначення засобів управління;
  • розробки та аналізу політики і цілей у сфері ПБОЗ;
  • розслідування подій.

Повний текст статті читайте у журналі № 1/2021

Кореспондент Якименко (Купира) Зінаїда