Петченко Ірина

Аудит з охорони праці

14.11.2023

Це інструмент для профілактики травматизму. Його результат – упевненість працівників, що вони працюють у безпеці. І що їх роботодавець зацікавлений поліпшувати умови праці та загалом поліпшувати стан безпеки виробництва.

Аудит з промислової безпеки та охорони праці – це надзвичайно корисний інструмент, призначений для виявлення сильних і слабких сторін системи управління охороною праці на підприємстві, а також для вдосконалення цієї системи загалом. Дуже важливо, щоб усі розуміли мету аудиту і розглядали його як позитивний захід для подальшого розроблення та впровадження заходів з метою поліпшення системи управління охороною праці на підприємстві (далі – СУОП) та забезпечення безпечних і здорових умов праці на підприємстві.

 • Аудит з охорони праці – це інструмент управління, котрий базується на системному підході, за допомогою якого оцінюється ефективність СУОП на підприємстві. Він сприяє підвищенню конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості підприємства.
 • Аудит з охорони праці є об’єктивною, незалежною оцінкою стану охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки суб’єкта господарювання та/або його структурних підрозділів. Він дає змогу визначити відповідність діяльності й результатів у сфері охорони праці вимогам нормативно-правових актів з охорони праці й запланованим заходам, а також ефективність їх впровадження та придатності для поставлених цілей.

Чим відрізняється наглядова діяльність від аудиту?

Наглядова діяльність з охорони праці – це процес контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів з охорони праці на підприємстві, проведення перевірок робочих місць, виявлення порушень та вжиття заходів щодо їх усунення. Ключовими словами тут є «перевірка» та «виявлення порушень». Аудит з охорони праці направлений на проведення методичної та безперервної оцінки ефективності системи управління охороною праці на підприємстві, що здійснюється для виявлення невідповідностей встановленим вимогам. А також для подальшого виконання рекомендацій щодо поліпшення.

Відповідно до вимог наглядової діяльності підприємство може відповідати достатньому рівню безпеки, а стосовно аудиту може потребувати поліпшення умов праці на робочих місцях. Тобто умови на підприємстві повинні постійно поліпшуватися, а рекомендації щодо поліпшення і є результатом якісно проведеного аудиту. Аудит можуть проводити як внутрішні, так і зовнішні аудитори, які мають високу кваліфікацію та досвід у цій галузі. Дуже важливо розуміти мету аудиту та розглядати його як позитивний захід для поліпшення управління підприємством загалом та ефективності управління охороною праці зокрема.

Під час проведення аудиту ставте відповідні цілі, зокрема:

 • виявити можливі небезпеки на робочих місцях, оцінити ризики та розробити заходи для запобігання їм;
 • здійснити оцінювання ефективності системи охорони праці та виявити проблеми – те, що потребує вдосконалення;
 • скоротити витрати на промислову безпеку та охорону праці без зменшення її ефективності;
 • зменшити кількість випадків травматизму та професійних захворювань на підприємстві;
 • забезпечити високий рівень культури безпеки серед працівників та усвідомлення важливості дотримання правил безпеки на робочих місцях;
 • підвищити показники надійності роботи підприємства;
 • поліпшити репутацію підприємства в очах спів­робітників, клієнтів та потенційних інвесторів.

Як зацікавити роботодавця у проведенні аудиту

Потрібно показати, що проведення аудиту з охорони праці є важливим елементом стратегії розвитку підприємства, зокрема:

 • зменшить витрати на лікування та компенсації шкоди працівникам;
 • завдяки своїй залученості та демонстрації прихильності до безпеки праці роботодавець зможе проявити лідерські якості керівника та своїм прикладом долучити підлеглих до дотримання безпечних умов праці на робочих місцях. Водночас такі дії керівника здобудуть повагу і довіру підлеглих, що підвищить якість праці;
 • забезпечить високий рівень культури безпеки серед працівників підприємства та підвищить їх  розуміння важливості дотримання правил охорони праці;
 • допоможе наголосити на важливості виявлення небезпек та ризиків для працівників;
 • допоможе ранжувати виявлені небезпеки на робочих місцях, а також після впровадження запропонованих заходів знизить ризики;
 • завдяки реалізації висновків аудиту допоможе роботодавцю побудувати ефективну систему управління з промислової безпеки та охорони праці чи оптимізувати наявну;
 • якщо система функціонуватиме ефективно, роботодавець скоротить фінансові витрати за рахунок цільового спрямування коштів на фінансування потреб безпеки, які відповідають сьогоденню;
 • розроблені та впроваджені заходи стануть ефективним інструментом, який суттєво вплине на запобігання виробничому травматизму.

Iryna Petchenko

Occupational health and safety audit

An occupational health and safety audit is an extremely useful tool designed to identify the strengths and weaknesses of an enterprise's occupational health and safety management system, as well as to improve the system as a whole. It is very important that everyone understands the purpose of the audit and views it as a positive measure for further development and implementation of measures to improve the company's occupational health and safety management system and ensure safe and healthy working conditions.

Статтю повністю читайте в КАБІНЕТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ та журналі "Охорона праці" № 10/2023.

Експерт Петченко Ірина