Від компенсацій до профілактики: європейський шлях для України


У Європейському агентстві з безпеки праці та охорони здоров’я на робочих місцях (EU-OSHA) порахували, що повернення інвестицій у розвиток OSH-систем оцінюється у 12 євро прибутку на кожен євро інвестицій.

За даними Міжнародної організації праці (МОП), вплив несприятливих чинників на здоров’я працівників у світі щорічно «коштує» роботодавцям у 20 разів більше, ніж розмір офіційної фінансової допомоги світового співтовариства країнам, що розвиваються. Саме тому сьогодні відбувається переорієнтація концептуальних підходів у сфері охорони праці від реагування на страхові випадки та матеріальної компенсації їх наслідків (відшкодування шкоди, компенсаційні виплати) до превентивної моделі забезпечення професійної безпеки та здоров’я (occupational safety and health (OSH)), орієнтованої на управління виробничими ризиками, яким піддається життя і здоров’я працівників.
Ризик-орієнтований підхід до професійної безпеки та здоров’я був започаткований в ЄС у 1989 р. з прийняттям Директиви № 89/­391/ЄЕС щодо загальних принципів профілактики та основ професійної безпеки. У 1994 р. Всесвітня організація охорони здоров’я розробила Загальну глобальну стратегію у сфері професійної безпеки та здоров’я, що стала основою Настанови із систем управління професійною безпекою та здоров’ям та Глобальної стратегії з професійної безпеки та здоров’я, прийнятих МОП.
Стратегія з професійної безпеки та здоров’я, прийнята ЄС у 2002 р., містить цілісну систему «виробничого добробуту», що передбачає вдосконалення якісних характеристик безпечного та здорового виробничого середовища з урахуванням постійних змін в організації праці та виникнення нових ризиків.
Перспективи розвитку європейського системного підходу до професійної безпеки та здоров’я пов’язані з формуванням «виробничої екосистеми» на основі поєднання трьох компонентів: екологічної рівноваги у навколишньому середовищі, безпечних умов праці на робочих місцях та професійного здоров’я працівників.
Принципи та механізми, окреслені в документах ЄС, дають уявлення про технологію переходу від компенсаторно-наслідкової моделі управління охороною праці до превентивної моделі забезпечення професійної безпеки та здоров’я працівника (OSH-системи), що за допомогою оцінювання ризиків дає змогу математично визначати проблемні місця, дає чітке уявлення про необхідні заходи та їх вартість, а відтак робить можливим ефективне управління витратами на охорону праці.
Зменшення виробничих ризиків є найбільш прогресивною технологією з точки зору оптимізації витрат на охорону праці на рівні компанії. За оцінками фахівців «Бюро Верітас Україна», в середньому протягом першого року після сертифікації компанією OSH-системи відбувається зниження рівня травматизму на 15–20%. Досвід компаній свідчить, що в разі належного контролю стану OSH-системи ці темпи можна підтримувати і в наступні роки.
OSH-система (OHSAS 18000) має бути інтегрована до єдиної системи менеджменту компанії, що включає цільові підсистеми…

Ірина Новак,
канд. екон. наук (Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України)

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5