Кому що винен… виконую


Про посадові інструкції та місце охорони праці в них. Як правильно розподілити коло обов’язків з охорони праці.

Управління охороною праці та розподіл обов’язків

Управління охороною праці здійснюється на всіх рівнях організаційної структури підприємства і спрямовано на створення та підтримування здорових і безпечних умов праці, встановлених чинним законодавством та нормативними актами. Ці функції здійснює перший керівник підприємства.
Несучи персональну відповідальність за виконання своїх посадових обов’язків, у тому числі з охорони праці, перший керівник не може й не повинен виконувати їх усі самостійно. Для цього в нього є підлеглі. Керівник зобов’язаний розподілити коло обов’язків з охорони праці в першу чергу між своїми заступниками, керівниками структурних підрозділів і головними спеціалістами. Ті, у свою чергу, доручають вирішення конкретних питань охорони праці своїм підлеглим і фахівцям, визначають їх права та відповідальність за покладені на них обов’язки, контролюють їх виконання.
Таким чином, впровадження управлінських рішень з питань охорони праці та забезпечення функціонування СУОП у структурних підрозділах здійснюється керівниками цих підрозділів. Вони організують роботу з охорони праці так само, як і за всіма іншими напрямами: шляхом розподілу посадових і функціональних обов’язків між працівниками, стимулюючи та контролюючи їх роботу.
Організаційно­методичне керівництво та координацію діяльності всіх структурних підрозділів підприємства в межах СУОП здійснює керівник служби охорони праці та його співробітники.

Цільовими завданнями управління охороною праці
на підприємстві є:

 забезпечення безпеки технологічних процесів;

 забезпечення утримання в належному стані виробничого устатковання, засобів колективного захисту, будинків, споруд і території підприємства;

 забезпечення професійного добору працівників окремих професій;

 організація і проведення навчання працівників з питань охорони праці;

 забезпечення нормальних санітарно­гігієнічних умов праці на кожному робочому місці;

 забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;

 забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку персоналу;

 організація лікувально­профілактичного обслуговування;

 контроль за дотриманням працівниками вимог правил, норм та інструкцій з промислової безпеки й охорони праці, профілактика порушень;

 соціальний захист працюючих (соціальне страхування, надання пільг і компенсацій за роботу у важких і шкідливих умовах праці тощо).

Приблизно за такою схемою працює СУОП підприємства.
Згаданий вище розподіл обов’язків з охорони праці здійснюють з урахуванням специфіки виробництва і структури управління (штатного розкладу) конкретного підприємства.
Найважливішу роль в управлінні охороною праці відіграють безпосередні керівники робіт – майстри (цеху, дільниці), які безпосередньо управляють виробництвом й одночасно керують виконавцями – робітниками, реалізуючи на практиці вимоги охорони праці.
Ланцюжок керування охороною праці замикається на працівнику, який є виконавцем, обов’язки якого полягають у дотриманні вимог норм, правил та інструкцій з охорони праці.
Розподіл обов’язків між посадовими особами організації зі створення здорових і безпечних умов праці, а також відповідальність за їх забезпечення повинні бути відображені у трудових договорах, посадових інструкціях працівників і розпорядчих документах роботодавця…

Детальніше читайте на сторінках журналу.

Олег Моісеєнко, власкор

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5