РЕЗОЛЮЦІЯ I Міжнародної будівельної конференції


Товариство з обмеженою відповідальністю

«РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ»

02100, м. Київ–100, вул. Попудренка, 10/1, тел/факс (044) 558-74-11

E-mail: mail@ohoronapraci.kiev.ua 


№ 23

від 30.01.2019  р.

Кабінет міністрів України

Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства,

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,

Міністерство соціальної політики,

Міністерство охорони здоров’я,

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Державна служба України з питань праці,

Державна служба України з надзвичайних ситуацій,

Державна регуляторна служба України,

Асоціація експертів будівельної галузі,

Делегація ЄС в Україні,

Федерація профспілок України

Будівельна палата України,

24-25 жовтня 2018 року в м. Києві відбулася І Міжнародна будівельна конференція «Безпека праці в будівництві. Управління ризиками». В заході взяли участь близько 100 представників вітчизняних підприємств, органів виконавчої влади, соціальних партнерів та міжнародних організацій (Програма Конференції додається до листа у Додатку 1). Конференція викликала великий резонанс серед професійної спільноти і стала початком серії навчально-інформаційних заходів, що вже відбулися в декількох регіонах країни.

Необхідність проведення цих заходів зумовлена високими показниками статистики травматизму в будівельній галузі країни (у 2017 році сталося 254 нещасних випадки на виробництві, 54 з яких з летальними наслідками, у 2018 році – 205 та 54 відповідно).

За результатами Конференції була сформована Резолюція, текст якої прийнятий учасниками конференції та схвалений організаційним комітетом заходу, до якого увійшли Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державна служба України з питань праці, Міжнародна організація праці, Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів, Будівельна палата України, Асоціація експертів будівельної галузі (Резолюція Конференції додається до листа у Додатку 2).

Пропонуємо взяти до уваги тези та напрацювання, викладені в Резолюції, для впровадження змін в межах імплементації українського законодавства до європейських норм, розвитку професійної освіти в будівельній галузі, підвищення рівня інформаційної роботи серед підприємств та представників органів виконавчої влади, а також удосконалення заходів контролю рівня безпеки та гігієни праці в будівельній галузі.

За необхідності представники організаційного комітету Конференції можуть бути залучені до робочих груп з розробки змін до нормативно-правової бази України.

З повагою,

Голова Організаційного комітету

Головний редактор ТОВ «Редакція журналу

«Охорона праці» Д.Л. Матвійчук

Голова Профспілки робітників будівництва та

промисловості будівельних матеріалів України В.М. Андреєв

Додаток 1

до листа № 23

від 30.01.2019 р.

ПРОГРАМА

Першої Міжнародної конференції «Безпека праці у будівництві»

Конгрес-готель «Пуща», вул. Миколи Юнкерова, 20, Київ

24 – 25 жовтня 2018 року

Додаток 2

до листа № 23

від 30.01.2019 р.

РЕЗОЛЮЦІЯ

I Міжнародної будівельної конференції

«Безпека праці в будівництві. Управління ризиками»

Звертаємося до органів виконавчої влади у зв’язку з постійно високими показниками травматизму в будівельній галузі України (у 2018 році відбулося 205 нещасних випадків на виробництві, 54 з яких з летальними наслідками). Просимо розглянути пропозиції, подані в Резолюції, взяти їх до уваги при подальшій роботі над удосконаленням нормативно-правової бази, розробкою контролюючих та інформаційних заходів на будівельних підприємствах країни.

Учасники I Міжнародної конференції «Безпека праці в будівництві. Управління ризиками», яку організував і провів 24–25 листопада 2018 року (м. Київ) журнал «Охорона праці» за участі та підтримки Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Держпраці України, МОП, Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів, Будівельної палати України, Асоціації експертів будівельної галузі, керівників і спеціалістів з охорони праці підприємств галузі,

зважаючи на критичний стан безпеки і гігієни праці у сфері будівництва України, найвищі порівняно з іншими галузями рівні виробничого травматизму, особливо зі смертельними наслідками, значну соціально-економічну значущість галузі для економіки України, роботодавців і працівників галузі, вкрай негативний вплив виробничого травматизму на продуктивність праці та процес економічного й соціального розвитку, а також на потребу в збереженні кадрового потенціалу галузі й поліпшення демографічної ситуації в країні та необхідність вжиття подальших заходів з метою кардинального поліпшення стану безпеки і гігієни праці в галузі;

нагадуючи, що поліпшення стану безпеки і гігієни праці працівників галузі будівництва та соціальний захист будівельників у разі травмування на виробництві, виникнення загальних і професійних захворювань є одним з головних завдань центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ) – Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінгрегіон), Державної служби України з питань праці (Держпраці), Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ), що передбачено їхніми Статутами;

пам’ятаючи про чинність ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної організації праці (МОП) щодо основ, що сприяють безпеці та гігієні праці, та положень директив Європейського економічного співтовариства, імплементація яких у законодавчі акти України передбачена Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) щодо основних обов’язків і прав роботодавців і працівників у сфері безпеки та гігієни праці, зокрема стосовно пріоритетності уваги до цих проблем та розвитку національної культури профілактики у сфері безпеки і гігієни праці;

наголошуючи, що в сучасних умовах роль безпеки праці на будівельних майданчиках країни значно підвищується, з-поміж іншого, через збільшення переліку операцій, які виконують працівники, і потребу виконувати роботи з урахуванням європейських норм у галузі будівництва,

УХВАЛИЛИ:

1. Звернути увагу зазначених центральних органів виконавчої влади, керівників підприємств та організацій будівельної галузі на необхідність:

а) кардинального поліпшення стану державного та галузевого контролю за станом безпеки і гігієни праці в галузі будівництва, забезпечивши наявність спільних зусиль центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств і будівельних майданчиків з метою зниження рівня травматизму на виробництві та поліпшення умов праці будівельників і працівників підприємств промисловості будівельних матеріалів;

б) забезпечення комплексності й завершеності роботи щодо внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері безпеки і гігієни праці в галузі будівництва, їх взаємозв’язку в поліпшенні умов праці та соціальному захисті потерпілих від нещасних випадків на виробництві та працівників, зайнятих на роботах з важкими і шкідливими умовами праці;

в) посилення інформаційної роботи щодо стану безпеки і гігієни праці в галузі будівництва в засобах масової інформації, спеціалізованих періодичних виданнях і на телебаченні з метою залучення громадських організацій до вирішення цих проблем у галузі.

2. Запропонувати заінтересованим організаціям і Профспілці працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів (далі – Профспілка) розглянути до березня 2019 року питання про доцільність розробки галузевої Програми поліпшення стану безпеки і гігієни праці в галузі будівництва (далі – Програма). Залучити до розробки цієї Програми кадровий потенціал науково-дослідних установ, представників Академії будівництва та Асоціації експертів будівельної галузі України.

3. Указати керівникам будівельних корпорацій, холдингів, асоціацій, підприємств і генпідрядникам на:

а) формальне здійснення і недостатню ефективність засобів і заходів щодо усунення або істотного зменшення питомої ваги основних подій, особливо – дорожньо-транспортних пригод, падіння потерпілого з висоти, падіння, обвалення, обрушення породи, ґрунту тощо у виникненні нещасних випадків на виробництві, під час яких травмуються і гинуть працівники галузі будівництва;

б) необхідність поліпшення заходів щодо обліку і розслідування нещасних випадків на виробництві, усунення такого ганебного для галузі явища, як вживання алкогольних напоїв та перебування на роботі у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, істотного зменшення організаційних причин у виникненні нещасних випадків завдяки проведенню для працівників і посадових осіб підприємств галузі й будівельникам неодмінних видів навчання та інструктажів з охорони праці, поліпшення якості проведення атестації робочих місць за умовами праці та надання за її результатами працівникам, зайнятим на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством України;

в) потребу розширення фінансування на оновлення і/або капітальні ремонти виробничого обладнання, особливо вантажопідіймального, будівельної техніки, розширення робочих місць з механізацією та автоматизацією виробничих процесів;

г) зосередження особливої уваги на питаннях безпеки і гігієни праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки і застосування обладнання підвищеної небезпеки, особливо земляних, газополуменевих робіт у закритих ємностях, робіт з переміщення вантажів та використання електрообладнання;

д) забезпечення виробничих підрозділів і будівельних майданчиків засобами колективного, а працівників – індивідуального захисту, спеціальними і рятувальними засобами захисту від дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників з метою охорони здоров’я і попередження виникнення у працівників професійних захворювань.

4. Посилити роботу з удосконалення будівельних норм та інших законодавчих і нормативно-правових актів у сфері безпеки і гігієни праці в будівництві, впровадження через них положень ратифікованих Україною світових, зокрема європейських, практик з безпеки і гігієни праці у цій сфері, залучивши до їх розроблення широке коло фахівців. Для цього рекомендувати Мінрегіону та іншим зацікавленим ЦОВВ – суб’єктам нормування у будівництві – активізувати роботу із залучення до розроблення будівельних норм представників закладів вищої освіти у сфері будівництва і науково-дослідних інститутів.

5. У зв’язку з ухваленням Кабінетом Міністрів України Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні впроваджувати ризикоорієнтовані підходи у сфері управління охороною праці в галузі та міжнародний досвід у сфері безпеки і гігієни праці.

6. З метою:

а) дотримання вимог нормативних актів та забезпечення належного рівня безпеки і гігієни праці під час будівництва, підвищення рівня якості виконання будівельних робіт на всіх стадіях будівництва – від проектування до введення в експлуатацію – запропонувати замовникам усіх рівнів залучати до розробки та реалізації будівельного проекту координатора з питань охорони праці та незалежного інженера-консультанта – як цілісного механізму управління ризиками в системі управління охороною праці;

б) упровадження міжнародного досвіду з вирішення спорів, що виникають у процесі реалізації будівельного проекту, і створення безпечного та сприятливого середовища на будівельному майданчику запропонувати замовникам усіх рівнів передбачати в договорі будівельного підряду досудовий порядок урегулювання спорів – як дієвий механізм захисту інтересів учасників господарських відносин у сфері будівництва;

в) підвищення рівня безпеки праці та якості реалізації будівельного проекту рекомендувати закладам вищої освіти та іншим професійним організаціям, що здійснюють свою діяльність у напрямі підвищення професійної кваліфікації виконавців робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури, зосередити свою увагу на застосуванні ризик-менеджменту як критично необхідного складника управління розробкою проекту і будівництва об’єкта –

провести II Міжнародну конференцію з проблем безпеки і гігієни праці в будівництві в 2019 році.

Резолюцію ухвалено більшістю голосів учасників конференції та організаційним комітетом конференції.

З повагою,

Голова Організаційного комітету

Головний редактор ТОВ «Редакція журналу

«Охорона праці» Д.Л. Матвійчук

Голова Профспілки робітників будівництва та

промисловості будівельних матеріалів України В.М. Андреєв

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5