Нарядно-допускна система підприємства: відповідальні особи


Настав час розповісти про найістотніші моменти Положення про нарядно-допускну систему підприємства (далі – Положення). Нижче піде мова про основні завдання та обов’язки відповідальних осіб щодо безпечного виконання робіт з підвищеною небезпекою, оформлюваних нарядами-допусками.

Олег Моісеєнко, власкор

Дозволено таке суміщення обов’язків відповідальних осіб: особа, що видає наряд­допуск, – керівник робіт; керівник робіт – виконавець робіт; керівник робіт – допускач. До того ж заборонено поєднання обов’язків виконавця робіт і допускача.

Переліки посадовців, які мають право видавати наряди­допуски на виконання робіт з підвищеною небезпекою, і осіб, яких можуть призначати керівниками та виконавцями робіт, потрібно щорічно поновлювати.

Копії переліків посадовців, на яких покладено обов’язки з організації та провадження робіт з підвищеною небезпекою, мають бути в керівників структурних підрозділів підприємства, котрі зобов’язані ознайомити з ними під підпис тих підлеглих їм працівників, на яких покладено ці обов’язки.

Завдання та обов’язки відповідальних осіб

Особа, що видає наряд­допуск:

☑ визначає небезпечні та шкідливі виробничі чинники, властиві майбутній роботі з підвищеною небезпекою;

☑ установлює можливість без­печного виконання робіт та їхній обсяг;

☑ відповідає за вірогідність і правильність зазначених у наряді заходів безпеки;

☑ визначає якісний і кількісний склад бригади;

☑ відповідає за призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт;

☑ забезпечує узгодження суміщених робіт щодо обсягів, строків і заходів безпеки з керівником підрозділу, де будуть виконувати ці роботи;

☑ проводить цільовий інструктаж керівникові робіт, допускачу та виконавцеві робіт щодо заходів безпеки, передбачених нарядом­допуском;

☑ у випадках, передбачених нормативно­правовими актами чи Положенням, визначає додаткові заходи безпеки (заборону використання джерел відкритого вогню, послідовність і потребу виконання певних операцій тільки під безпосереднім наглядом керівника робіт, установлення спеціальних огорож, умови безпечного виконання спільних робіт, потребу використання ЗКЗ і ЗІЗ, порядок застосування ВПМ тощо) і записує в рядку наряду­допуску «Окремі вказівки/Особливі умови» інформацію про них;

☑ контролює виконання заходів убезпечення робіт.

Допускач:

☑ призначається особою, що видає наряд­допуск, за потреби виконання складних підготовчих робіт (наприклад, суміщених) або коли для зупинки устатковання, що працює, потрібне відключення/перемикання енергоустановок тощо (особа, що видає наряд­допуск, може покласти обов’язки допускача на виконавця робіт);

☑ до початку робіт перевіряє, забезпечує та відповідає за правильність і достатність прийнятих організаційних, технічних та інших заходів безпеки, їх відповідність характеру й місцю роботи, відповідає за правильний допуск до роботи, а також за повноту і якість проведеного ним інструктажу керівника робіт (зазначення меж робочого місця та підходів до нього, показ устатковання, яке залишається під тиском, дією високої температури, вибухонебезпечне тощо);

☑ ознайомлює виконавця робіт з упроваджуваними заходами щодо забезпечення безпечних умов праці та заходів, яких потрібно вжити в процесі виконання робіт за нарядом­допуском;

☑ допускаючи бригаду до роботи, перевіряє придатність кожного члена бригади до виконуваної роботи й знання ним своїх обов’язків;

☑ контролює дотримання заходів, передбачених нарядом­допуском;

☑ дозволяє виконання робіт керівникові робіт, про що має бути зроблений дозвільний запис у наряді­допуску;

☑ відмічає в наряді­допуску та в журналі обліку їх видачі час закриття наряду­допуску виконавцем робіт;

☑ припиняє виконання робіт, вилучає наряд­допуск і доповідає про це особі, що його видала, якщо до закінчення роботи за ним:

 • виявлено невідповідність фактичного стану умов виконання робіт вимогам щодо безпеки, передбаченим нарядом­допуском;
 • виникла потреба підключення до ремонтованого устатковання або до системи безпосередньо в зоні проведення робіт хоча б частини устатковання, що діє, або комунікацій;
 • виникла загроза життю та здоров’ю працівників;
 • змінено обсяг і характер робіт настільки, що змінюються схеми відключення устатковання чи умови виконання цих робіт;
 • подано сигнал про аварію.

Керівник робіт за нарядом­допуском:

☑ призначається особою, що видає наряд­допуск;

☑ керує виконанням робіт, координуючи дії допускача і виконавця робіт;

☑ разом з виконавцем робіт приймає робоче місце від допускача і перевіряє виконання зазначених у наряді заходів безпеки;

☑ за потреби:

 • визначає додаткові заходи щодо забезпечення безпечних умов праці та вносить у наряд­допуск відповідні вказівки;
 • до початку робіт перевіряє виконання зазначених в наряді­допуску заходів безпеки й наявність посвідчень у членів бригади, їх інструктаж і допуск до роботи, виводить з її складу тих, у кого прострочено термін чергової перевірки знань з охорони праці;

☑ відповідає за:

 • виконання й достатність заходів безпеки, передбачених нарядом­допуском;
 • чіткість і повноту інструктажу членів бригади;
 • наявність, схоронність, справність і правильне застосування потрібних засобів захисту, огорож, знаків і плакатів безпеки, інструменту та пристосувань;
 • організацію та безпечне виконання робіт з дотриманням вимог відповідних нормативно­правових актів з охорони праці, Положення й інструкцій з охорони праці підприємства;

☑ здійснює постійний нагляд за членами бригади та відстороняє від роботи тих, хто порушує вимоги нормативно­правових актів, інструкцій з охорони праці підприємства та Положення, або тих, хто перебуває у стані хвороби, алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

☑ контролює виконання основних і додаткових заходів забезпечення безпечних умов праці;

☑ припиняє виконання робіт, вилучає наряд­допуск і доповідає про його вилучення особі, яка його видала, якщо до закінчення роботи за ним:

 • виявлено невідповідність фактичного стану умов виконання робіт вимогам щодо безпеки, передбаченим нарядом­допуском;
 • виникла потреба підключення до ремонтованого устатковання або до системи безпосередньо в зоні проведення робіт хоча б частини устатковання, що діє, або комунікацій;
 • виникла загроза життю та здоров’ю працівників;
 • змінено обсяг і характер робіт настільки, що змінюються схеми відключення устатковання чи умови виконання цих робіт;
 • подано сигнал про аварію.

Виконавець робіт за нарядом­допуском:

☑ призначається особою, що видає наряд­допуск;

☑ визначає склад і кваліфікацію виконавців робіт, відповідає за їхню відповідність характеру майбутньої роботи та за виконання заходів, обумовлених нарядом­допуском і які забезпечують безпечні умови праці, а також за технічне керівництво роботами;

☑ інструктує членів бригади безпосередньо на їхньому робочому місці з питань…

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5