ЗАПИТАННЯ

Підприємство експлуатує обладнання, що працює під тиском (повітрозбірники, мастиловологовідділювачі).
Відповідно до частини 11 п. 1 глави 1 розділу VII Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18) роботодавець повинен проводити періодично (не рідше одного разу на рік) обстеження обладнання під тиском, а саме гідростатичне випробування робочим тиском, внутрішній та зовнішній огляди.
Обсяг, методи і періодичність технічних оглядів посудин (за винятком балонів) мають бути визначені підприємством-виробником і зазначені в журналі нагляду (паспорті) та інструкції з монтажу й експлуатації. У разі відсутності такої інформації технічний огляд має проводитися відповідно до вимог цих Правил, наведених у таблицях 1–3 додатка 2 до НПАОП 0.00-1.81-18 (п. 12 розділу VIІI НПАОП 0.00-1.81-18).
Відповідно до таблиці 1 додатка 2 до НПАОП 0.00-1.81-18 обладнання, що працює під тиском, підпадає під дію п. 1 «Посудини, які працюють із середовищем, що спричиняє руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія тощо) зі швидкістю не більше 0,1 мм/рік», яким передбачено періодичність зовнішнього і внутрішнього огляду 1 раз на 4 роки.
Яка періодичність проведення внутрішнього та зовнішнього огляду обладнання, що працює під тиском?

ВІДПОВІДЬ

Для розуміння зазначених вище нормативних вимог потрібно з’ясувати відмінність між поняттями «огляд» і «технічний огляд».
Огляд – контроль технічного стану, що здійснюється переважно з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатуру яких установлено організаційно-методичними документами.
Технічний огляд – комплекс робіт з контролю технічного стану, що здійснюється переважно з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатуру яких установлено організаційно-методичними документами, та випробування устатковання (повний технічний огляд) або тільки з огляду (частковий технічний огляд), що проводяться у строк, у випадках та в обсязі, визначених нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами.
(п. 2 Порядку проведення огляду, випробування та
експертного обстеження (технічного діагностування
 машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
затвердженого постановою КМУ від 26.05.2004 № 687;
далі – Порядок № 687)

Огляд проводиться за організаційно-методичними документами підприємства, а технічний огляд – за нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами.
Огляд проводить уповноважений представник підприємства. Зокрема, до повноважень працівника, відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском, входить проведення періодично (не рідше одного разу на рік) обстеження обладнання під тиском, а саме гідростатичне випробування робочим тиском, внутрішній та зовнішній огляди, а для трубопроводів пари та гарячої води проводиться зовнішній огляд.
До того ж результати огляду і перевірки вносять до змінного журналу, форму якого визначає роботодавець (частини 5, 11 п. 1 глави 1 розділу VIІI НПАОП 0.00-1.81-18).
Технічний огляд устатковання проводить спеціалізована організація (крім первинного та позачергового, який здійснює уповноважена організація у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру) (п. 10 Порядку № 687).
Серед напрямів діяльності експертів технічних з промислової безпеки передбачено проведення технічного огляду та/або експертного обстеження об’єктів котлонагляду посудин, що працюють під тиском (частина 2 п. 8 Переліку напрямів діяльності експертів технічних з промислової безпеки державних експертно-технічних центрів, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 18.05.2017 № 824).
Відповідно до таблиці 1 додатка 2 до НПАОП 0.00-1.81-18 обладнання, що працює під тиском, підпадає під дію п. 1 «Посудини, які працюють із середовищем, що спричиняє руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія тощо) зі швидкістю не більше 0,1 мм/рік». Періодичність технічних оглядів такого обладнання становить 1 раз на 4 роки (із зовнішнім і внутрішнім оглядом) та 1 раз на 8 років (з гідростатичним випробуванням пробним тиском).

Отже, зовнішній та внутрішній огляд обладнання, що працює під тиском, повинен проводитися щорічно працівником підприємства, відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском.
Крім того, зовнішній та внутрішній огляд обладнання, що працює під тиском, повинен проводитися 1 раз на 4 роки експертом технічним з промислової безпеки.

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5