Вантажно-розвантажувальні та навантажувально-розвантажувальні роботи. У чому відмінності?

Розглянемо особливості застосування термінів щодо робіт, пов’язаних з переміщенням вантажів за допомогою механізмів та вручну.

Роботи, пов’язані з переміщенням вантажів:
1) ручні роботи з підіймання та переміщення вантажу;
2) підіймання та перевезення вантажу за допомогою механічних пристосувань (лебідок, блоків, домкратів, візків, спусків);
3) підіймання та перевезення вантажів за допомогою спеціальних машин та механізмів (кранів, ліфтів, автонавантажувачів, конвеєрів, авто- та електрокарів).

Про переміщення вантажів ідеться:
· у главі 3 «Виконання навантажувально-розвантажувальних робіт вантажопідіймальними кранами та машинами» розділу VII НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання;
· розділі ІІІ «Вимоги безпеки при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт.
Зміст цих розділів має багато спільного, але відмінність між ними насамперед у тому, що НПАОП 0.00-1.80-18 визначає вимоги безпеки під час проведення навантажувально-розвантажувальних робіт, а НПАОП0.00-1.75-15 – під час вантажно-розвантажувальних робіт.

ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ
Вантажно-розвантажувальні роботи (англ. – freight-unloading works, рос. – погрузочно-разгрузочные работы) – це комплекс заходів, спрямованих на підняття різноманітних вантажів з метою їхзавантаження чи розвантаження;такі роботи застосовуються для навантаження (розвантаження) абовивантаження вантажів вручну абоза допомогою спеціалізованої техніки (вантажопідіймальних краніві машин, навантажувачів, автоелектрокарів)(п. 3 розділу І НПАОП0.00-1.75-15).
Перелік робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-2.01-05)відносить до робіт з підвищеною небезпекою «вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машині механізмів» (п. 101), хоча у пп. 73, 74 цього переліку йдеться пронавантаження корисних копалин таблоків природного каменю.
У Правилах охорони праці наавтомобільному транспорті(НПАОП 0.00-1.63-12) здебільшогойдеться про проведення вантажно-розвантажувальних робіт, алев п. 1.7 глави 1 розділу XIV НПАОП0.00-1.63-12 вказується на те, що«водій зобов’язаний перевіритивідповідність укладання, розміщення та надійність кріплення вантажів і тентів на транспортному засобі вимогам безпеки, а у разі виявлення порушень – вимагати від особи, відповідальної за навантажувальні роботи, ліквідувати їх».
ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека у будівництві. Основні положення» (НПАОП 45.2-7.02-12) міститьрозділ 8 «Транспортні, вантажно-розвантажувальні роботи на будівельному майданчику», якийвизначає вимоги безпеки під часпроведення вантажно-розвантажувальних робіт на будмайданчику,передбачає призначення осіб, відповідальних за виконання вантажно-розвантажувальних робіт, та те, що «вантажно-розвантажувальніроботи вантажів масою більше ніж30 кг, а також роботи з підніманнявантажів на висоту більше ніж 2 мслід виконувати виключно механізованимспособом», водночасу п. 8.1.8 цього документа йдетьсяпро майданчики для навантажувальних і розвантажувальних робіт.
Слід зазначити, що, наприклад,глава 4 таблиці розділу ІІ Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості (НПАОП 0.00-3.07-09)має назву «Складське господарство. Вантажно-розвантажувальніроботи. Експлуатація та ремонттранспортних механізмів».
Саме роботи з переміщення вантажів,що виконуютьза допомогою механічнихпідіймачів та будівельнихпідйомників, належать до робіт підвищеної небезпеки.

НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ
Навантажувально-розвантажувальні роботи – це комплекс заходів, спрямованих на підняття різноманітних вантажів з метою їх навантажування за допомогою вантажопідіймальних кранів та машин, мобільних підйомників (п. 58 глави 2 розділу 1 НПАОП 0.00-1.80-18). Слід зазначити, що виникають проблеми під час перекладу терміна «навантажувально-розвантажувальні роботи» англійською мовою.
Є Правила охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті (НПАОП 63.21-1.22-07); Інструкція з безпеки навантажувальних робіт при розвідці та розробці нафтових і газових родовищ на континентальному шельфі (НПАОП11.1-5.02-86).
У розділі V «Вимоги до експлуатації навантажувачів» Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів(НПАОП 0.00-1.83-18) йдеться про проведення навантажувально-розвантажувальних робіт навантажувачами.
Навантажувально-розвантажувальний засіб (англ. – freighthandling aid) – машини, механізми та пристрої, що забезпечують механізоване навантаження, розвантаження, транспортування та складування вантажів у разі керування цими операціями з одного пульта (ДСТУ 2609-94 «Вантажні автомобільні перевезення. Терміни та визначення»).
Крім того, є термін «перевантажувальні роботи» (наприклад, Правила безпеки праці на перевантажувальних роботах у річкових портах, НПАОП 63.22-1.12-91); «роботи по розвантаженню, складанню і зберіганню зернових та олійних культур» (п. 119 НПАОП 0.00-2.01-05).

ВИСНОВКИ
Ø Термін «навантажувально-розвантажувальні роботи» вказує на те, що переміщення вантажів здійснюється тільки за допомогою засобів механізації (вантажопідіймальних кранів, машин, механізмів).
Ø Термін «вантажно-розвантажувальні роботи» вказує на те, що переміщення вантажів може здійснюватися як за допомогою засобів механізації, так і вручну.
Ø Термін «вантажно-розвантажувальні роботи» є більш загальним, ніж «навантажувально-розвантажувальні роботи».
Ø Те, що в п. 101 Переліку робіт з підвищеною небезпекою зазначено «вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів», фактично означає, що до робіт підвищеної  небезпеки слід віднести саме «навантажувально-розвантажувальні роботи».

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5