Оцінюємо систему безпеки праці


Проголошений Україною європейський вектор розвитку, безумовно, суттєво вплине в тому числі на сферу охорони праці. І, можливо, невдовзі інспекторів Держпраці залучатимуть до перевірок упровадження ризик-орієнтованого підходу на підприємствах, який є основою європейської системи безпеки праці. Розглянемо показники, за якими можна визначити результативність системи управління гігієною та безпекою праці організації.

Зміни в українській системі управління охороною праці неминучі. Їх суть – перехід від централізованої схеми управління охороною праці, сформованої в рамках державної командно-адміністративної системи, до європейської системи управління виробничою безпекою, причому відповідальність за це майже повністю покладається на організації. Європейська система ґрунтується на ризик-орієнтованому підході та циклі постійного вдосконалення. Отже, мета цієї статті – визначити показники (індикатори), за якими можна прослідкувати динаміку, оцінити зрілість і результативність системи управління гігієною та безпекою праці.
Показники системи можуть стати в пригоді фахівцям з охорони праці, відповідальним за систему управління гігієною та безпекою праці, керівництву організацій для контролю та моніторингу системи, внутрішнім та зовнішнім аудиторам систем управління. До того ж, коли будуть внесені відповідні зміни до законодавчих актів України, інспектори Держпраці будуть залучені до перевірок упровадження ризик-орієнтованого підходу на підприємствах для визначення відповідності системи безпеки конкретної організації вимогам стандарту BS OHSAS 18001:2007.

Рушійна сила – оцінювання ризику та постійне вдосконалення
За підписанням і ратифікацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС наступним етапом йде запровадження комплексної програми адаптації регуляторних норм у всіх сферах, у тому числі пов’язаних із безпекою та гігієною праці, до відповідних стандартів ЄС. Під егідою Європейського агентства з безпеки праці та охорони здоров’я на робочих місцях (EU-OSHA) передбачена й участь України та її суб’єктів у стратегічній програмі ЄС на 2014–2020 роки з питань безпеки та гігієни праці (EU-OSНA multi-annual strategic programme (MSP) 2014–2020).
Програма EU-OSНA спрямована на запобігання ризикам, пропаганду гігієни та безпеки праці, збереження здоров’я працівників і, отже, підвищення продуктивності та конкурентоспроможності певної компанії. За оцінками агентства, 1 євро, вкладений у профілактику травматизму, повертає компанії від 1,29 до 2,89 євро. Таким чином, інвестувати в гігієну та безпеку праці на робочому місці вигідно і роботодавцеві, і працівникові. Програма 2007–2012 років довела свою ефективність: за час її дії кількість нещасних випадків у 27 країнах ЄС було зменшено на 27,9%.
Крім дотримання європейських регуляторних норм, перед українськими суб’єктами господарювання може бути висунуто вимогу щодо прозорої звітності, насамперед перед інвестиційними фондами, у тому числі за показниками травматизму. Так, у системі звітності сталого розвитку GRI (Global Reporting Initiative) у рамках звітності щодо результативності роботи, економічних, екологічних і соціальних впливів на навколишнє середовище одним із аспектів є «Здоров’я та безпека на робочому місці». Оцінюванню підлягають такі показники, як рівень залученості персоналу до програм із питань безпеки, всі види виробничого травматизму, причини та обставини смертельних випадків, професійних захворювань, кількість днів тимчасової втрати працездатності після нещасних випадків тощо.
Необхідним інструментом для відповіді на сучасні виклики інтеграції України з ЄС та підвищення результативності дій суб’єктів господарювання щодо запобігання травматизму є система управління гігієною та безпекою праці. Як нормативний документ для її запровадження найчастіше використовується стандарт BS OHSAS 18001:2007 «Системи менеджменту професійної безпеки та здоров’я» (далі – OHSAS 18001) або нормативно-правові акти, розроблені на його основі: ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Системи менеджменту гігієни та безпеки праці» та Рекомендації щодо побудови, впровадження та вдосконалення системи управління охороною праці, розроблені Держгірпромнаглядом у 2008 році. Стандарт OHSAS 18001, як і загалом законодавча модель ЄС у сфері охорони здоров’я та безпеки праці, побудований за принципом управління ризиками на робочому місці відповідно до загальної моделі профілактичних і запобіжних заходів, зазначених у Директиві № 89/391/ЄЕС. Тому ризик-орієнтований підхід логічно має стати основною методологією для побудови будь-якої системи управління безпекою та гігієною праці в Україні. Крім того, у стандарті передбачається постійне вдосконалення за рахунок реалізації циклу Шухарта – Демінга PDCA (Plan – Do – Check – Act), тобто «Плануй – виконуй – перевіряй – дій». Багато в чому завдяки поєднанню у своїх вимогах цих двох важливих складових системи управління – оцінювання ризику та циклу постійного вдосконалення – британський стандарт OHSAS 18001 і набув такого поширення у світі.

Як виміряти результативність
У стандарті OHSAS 18001 міститься таке визначення: результативність – це вимірні результати управління ризиками, яке здійснює організація у сфері гігієни та безпеки праці. Результати можуть вимірюватися також по відношенню до політики організації, цілей та інших вимог щодо результативності у сфері гігієни та безпеки праці (п. 3.15 OHSAS 18001).
За усталеною практикою, у системі управління гігієною та безпекою праці не оперують поняттям ефективності, оскільки витрати матеріальних ресурсів неспівставні із врятованими людськими життями. Тому результативність є майже єдиною характеристикою системи управління і її показники (індикатори) мають бути чітко визначені.
З цією метою є сенс, за аналогією з економічними науками, використовувати провідні (Leading indicators) та керовані (Lagging indicators) показники для оцінювання системи управління виробничою безпекою.

Ольга Богданова,
менеджер з виробничої безпеки праці та охорони довкілля

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5