Формуємо працеохоронний світогляд


Підходи до організації самостійної та позааудиторної роботи студентів під час вивчення дисциплін комплексу «Охорона праці».

Після скасування урядом України 30 травня 2014 р. нормативності дисциплін «Охорона праці», «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист», про що йшлося у наказі Міністерства освіти і науки України, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 жовтня 2010 р. № 969/922/216, вищі навчальні заклади вкрай скоротили обсяги викладання цих предметів. І це незважаючи на чинність затверджених Міністерством освіти і науки України 18.03.2011 Типових програм викладання дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Основи охорони праці» – для бакалаврів, «Охорона праці» та «Цивільний захист» – для магістрів, в яких вказано рекомендований обсяг лекційних та лабораторно-практичних годин, форми контролю знань (залік, іспит).
Щоб якось компенсувати нестачу аудиторних годин, викладачам запропоновано впроваджувати у навчальний процес самостійну роботу студентів, рекомендувати їм навчально-методичну літературу для самостійного вивчення та надавати завдання для опрацювання. Доцільність такого підходу обґрунтовується посиланням на Болонську декларацію та Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», яке затверджено наказом МОН України від 02.06.1993 № 161. У рамках цієї статті, усвідомлюючи неможливість замінити самостійною роботою системність у спілкуванні з викладачем під час вивчення засад та практики працеохоронних дисциплін, запропоновано різні види самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ), зокрема аграрних. Це актуально з огляду на те, що на самостійну роботу деканати інколи відводять ледь не половину обсягу вивчення дисципліни.
Дійсно, самостійну роботу потрібно розглядати як важливий засіб засвоєння навчального матеріалу поза виконанням студентами аудиторних навчальних завдань. Відомо, що коли студенти опрацьовують завдання самостійно, від усвідомлення поставленої задачі до аналізу отриманих результатів, то відсоток засвоєння корисної інформації наближається до 90%.
Діяльність керівника сучасного виробництва характеризується здатністю самостійно здобувати необхідну інформацію, швидко орієнтуватися у нестандартних ситуаціях, постійно підвищувати рівень професійних знань. Тому навчання у ВНЗ не може відповідати сучасним вимогам, якщо у навчально-виховному процесі не буде приділятися увага засвоєнню студентами системи вмінь і навичок пошукової інформаційної праці. Практика виробництва показує, що тільки ті знання, які студент отримав самостійно, через власний досвід, пошук та осмислення, стають його надбанням.
Тож спробуємо підготувати до такої діяльності студента, запропонувавши йому завдання для самостійної роботи. Це дасть змогу йому розвинути якості самостійного здобуття нових знань, що вкрай важливо у професійній діяльності з охорони праці, нормативно-правова база якої з року в рік суттєво змінюється. Раціонально організована систематична самостійна робота під час вивчення працеохоронних дисциплін має стати підґрунтям та одним з визначальних чинників формування особистості керівників всіх ланок сучасного виробництва.

Основні завдання самостійної роботи студентів з працеохоронних дисциплін такі: навчити студентів самостійно працювати з чинними нормативно-правовими документами з охорони праці; сформувати у студентів навички пошуку інформації з питань охорони праці в різних документах та її аналізу; привчити студентів до необхідності докладати певні зусилля в осмисленні положень працеохоронних документів, які здебільшого написані сухою діловою мовою без пояснень. Ефективність самостійної роботи залежить від її організації, змісту, взаємозв’язку та характеру завдань, результатів виконання.
Самостійна робота як важливий компонент навчального процесу передбачає поєднання різних видів індивідуального та колективного навчання під час аудиторних та позааудиторних занять, без участі викладача та під його безпосереднім керівництвом. Але часто завдання самостійної роботи студентів у ВНЗ просто повторюють етапи аудиторного навчання: поступове засвоєння нового матеріалу, його закріплення, застосування на практиці тощо.
Завдання самостійної роботи студентів з працеохоронних дисциплін – доповнити і закріпити знання, отримані за час вивчення теоретичного курсу охорони праці, активізувати творчість, розвинути навички роботи з нормативно-правовими актами з охорони праці та з довідниковою літературою, навчитися самостійно вирішувати питання охорони праці в проектній документації, набути досвіду щодо виконання інженерних розрахунків на основі документів з охорони праці (можуть бути використані надалі у дипломному проектуванні і у подальшій інженерній діяльності за фахом), підготувати до самостійного розроблення заходів щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці в усіх галузях виробництва.

Для ефективності самостійної роботи студентів викладач має забезпечити виконання певних умов:

☑ дотримання оптимального поєднання обсягів аудиторної та самостійної роботи;

☑ забезпечення методично правильної організації роботи студента в аудиторії та поза нею;

☑ забезпечення студента необхідними методичними матеріалами, що передбачають уведення до порядку виконання самостійної роботи елементів творчості та аналітики;

☑ контроль за організацією і результатами самостійної роботи з метою заохочення студентів до її якісного виконання та ін.

Окремо потрібно виділити забезпеченість самостійної роботи студентів навчальною й методичною літературою з використанням інформаційних комп’ютерних технологій, зокрема запропонувати студентам використовувати наявні комп’ютерні ресурси з охорони праці. Нині актуальним є розроблення комп’ютеризованих робочих місць інженера з охорони праці, де окрім довідкових матеріалів потрібно розмістити навчальні матеріали з охорони праці з урахуванням педагогічних і дидактичних вимог.
Самостійна робота з працеохоронних дисциплін може передбачати: написання рефератів, виконання розрахункових робіт тощо; підготовку до участі у діловій грі, олімпіадах та ін.; аналіз виробничих ситуацій із ймовірними порушеннями нормативів безпеки праці; представлення результатів виконаних наукових працеохоронних досліджень для участі у роботі науково-практичних конференцій та семінарів.
Як приклад самостійної роботи з охорони праці можна запропонувати студентам скласти документи, які регламентують питання охорони праці на підприємстві: інструкції, тексти інструктажів, переліки, листи, повідомлення тощо. Для цього студентам потрібно надати типові форми цих документів у електронному вигляді. Це є моделюванням організації робочого місця спеціаліста з охорони праці на базі ПК з відповідним документальним наповненням.
Майбутнє охорони праці – в оперативному обліку та швидкому знаходженні працеохоронної інформації, а тому робота спеціаліста з охорони праці без ПК сьогодні вже сприймається як архаїзм. Підвищення працеохоронного світогляду на інформаційній комп’ютерній базі має стати основою самостійного навчання студентів з охорони праці.
Самостійне навчання з охорони праці студентів ВНЗ повинно передбачати: візуальність отримуваної інформації (методичні посібники для самостійної роботи, бланки працеохоронних документів, перегляд на ПК презентацій та навчальних фільмів з питань охорони праці тощо), інтерактивність (підготовка до проведення ділових ігор, виконання тестових завдань з аналізу дій посадових осіб та працівників у разі проблемних ситуацій з охорони праці на підприємстві). Така структура дозволить максимально підвищити ефективність самостійного працеохоронного навчання студентів.
Характер більшості ділових ігор, а також лабораторних та практичних робіт з дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці у галузі», «Виробнича санітарія», «Безпека виробничих процесів» та ін. можна вважати дослідницьким, тому до їх виконання студенти повинні підготуватися. Так, до початку їх проведення студент має самостійно опрацювати…

Олександр Войналович, канд. тех. наук, завідувач кафедри охорони праці та інженерії середовища;
Тамара Білько, канд. біол. наук, доцент
(Національний університет біоресурсів і природокористування України)

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5