Про дядька Митька, або Що призвело до пригоди?

Денек веселый! С давних пор
Обычай есть патриархальный
У нас: и лгать, и всякий вздор
Сегодня всем пороть нахально.
Хоть ложь-то, впрочем, привилась
Так хорошо к нам в самом деле,
Что каждый день в году у нас
Отчасти – первое апреля.
О. М. Апухтін

У будинку № 3, що в Голещихинському провулку, зникла вода. Приїхав екскаватор, викопав у дворі яму завглибшки два метри – шукав труби, але не знайшов. Робітники подивилися в яму, засмутилися, плюнули й вирішили зав’язати з археологією до ранку.

Пізно ввечері дядько Митя йшов додому і впав у цю яму. Він-бо не знав, що вона є у дворі, просто йшов навмання і знайшов її. Щоправда, робітники залишили огорожу у двох місцях – з переднього боку ями і позаду неї, адже ніхто не думав, що дядько Митя зайде з флангу.

Опинившись унизу, дядько Митя захотів вибратися на волю, у пампаси, але зазнав невдачі. І тому почав голосно кричати те, що належить кричати, коли падаєш у яму. Ви знаєте всі ці слова, я не буду їх називати.

Від гучних звуків рідної мови прокинулися сусіди, вийшли на балкони – усім хотілося дізнатися про джерело і причину трансляції. Жива істота, що потрапила до ями, завжди викликає жвавий інтерес у своїх побратимів. Усім цікаво, як вона буде звідти вилазити. Якщо істота вміє ще й закрутисто лаятися, шоу від цього тільки виграє.

Потім з будинку вийшов дядько Боря, щоб простягнути страждальцеві руку допомоги. Дядько Митя так зрадів простягнутій руці, що вхопився за неї з надмірним ентузіазмом, потягнув і… звалив дядька Борю на себе. Після чого вони стали кричати дуетом, хоча й трохи невлад. Дядько Митя звинувачував дядька Борю в нестійкості. Дядько Боря теж знайшов якісь аргументи, дуже переконливі, які стосувалися переважно неповноцінності дядька Миті на генетичному рівні. Потім вони якось знайшли спільну мову, один підсадив іншого, і помалу-малу обидва вибралися на поверхню планети. Глядачі на балконах, які очікували подальшого кипіння пристрастей, розійшлися розчаровані.

Наступного дня ближче до вечора робітники з екскаватором повернулися. Виявилося, що вчора копали не в тому місці, тому нічого й не знайшли. Яму в дворі закопали і викопали нову, цього разу з боку вулиці. Вже на глибині півтора метра почали з’являтися ознаки похованої цивілізації, зокрема телефонний кабель. Кабель став жертвою розкопок ще до того, як його помітив екскаватор.

Після короткого обговорення ухвалили рішення зупинитися на досягнутому і піти. Був вечір, а складні рішення ліпше приймати на свіжу голову.

Ви вже здогадалися, так? Пізно ввечері дядько Митя йшов додому…

В дoме № 3 по Голещихинскому переулку пропала вода. Приехал экскаватор, выкопал во дворе яму двухметровой глубины – искал трубы, но не нашел. Рабочие посмотрели в яму, огорчились, плюнули и решили завязать с археологией до утра.

Поздно вечером дядя Митя шел домой и упал в эту яму. Он же не знал, что она есть во дворе, просто шел наугад и нашел ее. Правда, рабочие оставили ограждение в двух местах – с передней стороны ямы и с задней, никто ведь не предполагал, что дядя Митя зайдет с фланга.

Оказавшись внизу, дядя Митя захотел выбраться на волю, в пампасы, но потерпел неудачу. Поэтому он начал громко кричать то, что полагается кричать при падении в яму. Вы знаете все эти слова, я не буду их перечислять.

От громких звуков родной речи проснулись соседи, вышли на балконы, всем хотелось знать источник и причину трансляции. Живое существо, попавшее в яму, всегда вызывает живейший интерес у своих собратьев. Всем любопытно, как оно будет оттуда выкарабкиваться. Если существо умеет еще и витиевато материться, шоу от этого только выигрывает.

Потом из дома вышел дядя Боря, чтобы протянуть страдальцу руку помощи. Дядя Митя так обрадовался протянутой руке, что ухватился за нее с чрезмерным энтузиазмом, потянул и… уронил дядю Борю на себя. После чего они стали кричать дуэтом, хотя и немного невпопад. Дядя Митя винил дядю Борю в неустойчивости. Дядя Боря тоже нашел какие-то аргументы, очень убедительные, в основном относившиеся к ущербности дяди Мити на генетическом уровне. Затем они как-то нашли общий язык, один подсадил другого, и мало-помалу оба выбрались на поверхность планеты. Зрители на балконах, ожидавшие дальнейшего накала страстей, разошлись разочарованные.

На следующий день, ближе к вечеру, рабочие с экскаватором вернулись. Оказалось, что вчера копали не в том месте, потому ничего и не нашли. Яму во дворе закопали и выкопали новую, на этот раз со стороны улицы. Уже на глубине полутора метров стали встречаться признаки погребенной цивилизации, в частности телефонный кабель. Кабель пал жертвой раскопок прежде, чем экскаватор успел его заметить.

После короткого обсуждения было принято решение остановиться на достигнутом и уйти. Был вечер, а сложные решения лучше принимать на свежую голову.

Вы уже догадались, да? Поздно вечером дядя Митя шел домой…

Повний текст читайте у паперовій версії журналу № 4/2019.

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5